መቐበሊ ክፍሊ መሕረስቲ

Två kvinnor sitter i gräset och tittar leende på varandra. Det finns träd i omgivningen.

 

ኣብ እዋን ናእሽቱን ዓበይቲ ነገራት ኣብ ህይወት ኣብ ጥቃኺ

 

ወላዲ ምዃን እቲ ዝዓበየ ነገር ኣብ ህይወት ዘጋጥም እዩ። ኣብ ክፍሊ መቐበሊ መሕረሲት ኣድላዪ ክንክን ኣብ እዋን ጥንሲ፤ሓገዝ ምእንቲ ወለዲ ንኽትኮኑ ይህብ።

 

ኣብዚ ድማ ሓገዝ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ዝሰማምዓክን፤ ብተወሳኺ ድማ ብግብረስጋ ዝተሓለለፉ ሕማማት መርመራ ይገብሩልኪ። ኣብ ክፍሊ መቐበሊ መሕረሲት እቶም ኣድለይቲ መርመራታት ዋህዮ ይግበረልኪ።

 

ኣብ መቐበሊ መሕረሲት እዞም ዝስዕቡ ነገራት የካይዱ፡

 

 ክንክንኣብእዋንጥንስን፤ብድሕሪጥንስን

 

 ሓገዝወይደገፍተራናይወላድነት

 

 ናይጥንሲመከላኸሊምኽሪ

 

 ናይማህጸንቁጽጽርዋህዮ

 

 ራጂናይዕሸልንካልኦትመርመራታትዕሸልን

 

 ብግብረስጋዝተሓለለፉሕማማትመርመራ(ሕማማትናይጾታ)

 

 ሓበሬታንጥንሲንምስዳድ

 

ኩሉእዚምብጻሕብነጻእዩ።

 

ኣብክፍሊመቐበሊመሕረሲታትድማ፤መሕረሲታትን፤ሓኪምንይርከቡ።ብተወሳኺድማሳይኮሎጂስታትይርከቡ።

 

ጥንሲሒዝኪዲኺ

 

መሕረሲትብዝቐልጠፈግዜክትራኸበኪትደሊ።ትሕዝትኡድማንስኽንዓርክኽንእንተድኣብሓባርትነብሩኮንኩም፤ብዝተኻእለመጠንዝበለጸክንክን፤ተመኩሮናይጥንስንሕርስንንኽህልወኩም።መቐበሊክፍሊመሕረሲንዓኺንመጻኢኣብህይወትኪዝፍጠርለውጢንምቅርራብእዩ።

 

ናትናመሕረስቲንዓኺኣብእዋንጥንስንብድሕሪሕርስንኣድላዪክንክንንክትትልንይገብራልኪ።መሕረሲትእንተድኣኣድልዩኪቆጸራምስሓኪምወይምስሳይኮሎጂስትትሕዘልኪ።እዞምመቐበሊክሊኒካትብምትሕብባርምስኩሎምኣብያተመሕረስቲይሰርሑ።ብዛዕባጥንሲሓሰባትን፤ፍርሕንምስዝሐድረኪኣድላዪሓገዝይግበረልኪ።

 

መቐበሊክሊኒካትኣድላዪሓበሬታብዛዕባዕሸል፤ጅምላዊኣዘራርባብዛዕባመርመራዕሸልይህብ።እዚኩሉናይዕሸልመርመራብነጻይወሃብ።

Chatta med Liv