Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Från den 1 oktober välkomnar vi partner/närstående vid tre besök under graviditeten; vid inskrivning, vid besök i graviditetsvecka 25 och vid besök i graviditetsvecka 37. Den kvarvarande besöksrestriktionen gäller tills vidare för att undvika trängsel i väntrummen. Läs mer här: Viktig information inför ditt besök hos oss

መቐበሊ ክፍሊ መሕረስቲ

Kvinnor på gräsmatta

 

ኣብ እዋን ናእሽቱን ዓበይቲ ነገራት ኣብ ህይወት ኣብ ጥቃኺ

 

ወላዲ ምዃን እቲ ዝዓበየ ነገር ኣብ ህይወት ዘጋጥም እዩ። ኣብ ክፍሊ መቐበሊ መሕረሲት ኣድላዪ ክንክን ኣብ እዋን ጥንሲ፤ሓገዝ ምእንቲ ወለዲ ንኽትኮኑ ይህብ።

 

ኣብዚ ድማ ሓገዝ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ዝሰማምዓክን፤ ብተወሳኺ ድማ ብግብረስጋ ዝተሓለለፉ ሕማማት መርመራ ይገብሩልኪ። ኣብ ክፍሊ መቐበሊ መሕረሲት እቶም ኣድለይቲ መርመራታት ዋህዮ ይግበረልኪ።

 

ኣብ መቐበሊ መሕረሲት እዞም ዝስዕቡ ነገራት የካይዱ፡

 

 ክንክንኣብእዋንጥንስን፤ብድሕሪጥንስን

 

 ሓገዝወይደገፍተራናይወላድነት

 

 ናይጥንሲመከላኸሊምኽሪ

 

 ናይማህጸንቁጽጽርዋህዮ

 

 ራጂናይዕሸልንካልኦትመርመራታትዕሸልን

 

 ብግብረስጋዝተሓለለፉሕማማትመርመራ(ሕማማትናይጾታ)

 

 ሓበሬታንጥንሲንምስዳድ

 

ኩሉእዚምብጻሕብነጻእዩ።

 

ኣብክፍሊመቐበሊመሕረሲታትድማ፤መሕረሲታትን፤ሓኪምንይርከቡ።ብተወሳኺድማሳይኮሎጂስታትይርከቡ።

 

ጥንሲሒዝኪዲኺ

 

መሕረሲትብዝቐልጠፈግዜክትራኸበኪትደሊ።ትሕዝትኡድማንስኽንዓርክኽንእንተድኣብሓባርትነብሩኮንኩም፤ብዝተኻእለመጠንዝበለጸክንክን፤ተመኩሮናይጥንስንሕርስንንኽህልወኩም።መቐበሊክፍሊመሕረሲንዓኺንመጻኢኣብህይወትኪዝፍጠርለውጢንምቅርራብእዩ።

 

ናትናመሕረስቲንዓኺኣብእዋንጥንስንብድሕሪሕርስንኣድላዪክንክንንክትትልንይገብራልኪ።መሕረሲትእንተድኣኣድልዩኪቆጸራምስሓኪምወይምስሳይኮሎጂስትትሕዘልኪ።እዞምመቐበሊክሊኒካትብምትሕብባርምስኩሎምኣብያተመሕረስቲይሰርሑ።ብዛዕባጥንሲሓሰባትን፤ፍርሕንምስዝሐድረኪኣድላዪሓገዝይግበረልኪ።

 

መቐበሊክሊኒካትኣድላዪሓበሬታብዛዕባዕሸል፤ጅምላዊኣዘራርባብዛዕባመርመራዕሸልይህብ።እዚኩሉናይዕሸልመርመራብነጻይወሃብ።


Senast uppdaterad: 2017-11-14 10:14