Startsida för Habilitering & Hälsa

کلینیک احیا برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان

احیا به معنای انکشاف دادن یک توانایی نو یا تقویت بخشیدن همان توانایی قبلی میباشد که یک نفر میداشته باشد. هدف این است که از مشکلاتی که معیوبیت سبب آنها میشود کم کرد یا از آنها جلوگیری صورت گرفته شود.

تشکیلات شنوایی، بینایی و ترجمه

آرمان ما در حوزهء ویسترایوتالاند (Västra Götalandsregionen) یک زندگی ای خوب می باشد. شیوه ء پیشامد ما در کلینیک وفق و صحت (Habilitering & Hälsa)بر مبنای راحت حرف زدن، اشتراک ورزیدن و اینکه هر انسان استثنا و با ارزش می باشد، ساخته شده است.