کلینیک احیا برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان

احیا به معنای انکشاف دادن یک توانایی نو یا تقویت بخشیدن همان توانایی قبلی میباشد که یک نفر میداشته باشد. هدف این است که از مشکلاتی که معیوبیت سبب آنها میشود کم کرد یا از آنها جلوگیری صورت گرفته شود.

به کلینیک احیا خوش آمدید

کلینیک احیا برای کودکان، نوجوانان و بزرگانی كه معیوبیت دایم كاری دارند خدمات ارایه میكنند، یا به خانواده نزدیك آنان. این ممكن است كه فقدان توانایی حركت كردن باشد،  جهان دور و بر خویش را درك نتوانستن باشد، عدم توان تماس برقرارنمودن باشد و یا نقش معاشرت را با دگر مردمان نفهمیدن باشد. معیوبیت بیشتر گاه ها ارثی میباشد و یا هم میتواند در اوایل عمر ظهور كرده باشد، به گونه نمونه اختلال رشد، بیماری خودگرایی (آوتیزم)، و یا هم معاذیر حركی. فقدان توان عملكرد هم میتواند كه نتیجه آسیب مغزی باشد. 

اینكه بستگان نزدیك معیوبین دانش و توانایی اینرا باشند و بتوانند كمك نمایند نقش حیاتی را بازی میكنند. به همینگونه، محیط نیز مطابق با شرایط مورد نیاز معیوبیت همان فرد باید مناسب باشد. به همین خاطر است كه ما حتی برای ارایه حمایت و آگاهی با بستگان معیوب نیز كار میكنیم.

كلینیك احیا یك موسسه تخصصی در بخش  خدمات صحت و درمان میباشد. ما دارای تخصص ویژه در زمینه معاذیر معیوبیت بوده و اینكه اینگونه معاذیر چگونه بر زندگی روزمره این افراد اثر میگذارد، میباشیم. در كلینیك احیا، كسانی كار میكنند كه دارای شغلهای گوناگونی هستند. ما كارهای مختلفی را یاد داریم و با عطف توجه به بیمار كار میكنیم. همه كاركنان كلینیك احیا وظیفه رازنگهداری را دارند.

به كلینیك احیا آمدن

تماس گرفتن

بیشتر اوقات، یك دكتور یا روانشناس یك سفارشنامه به یكی از كلینیكهای ما میفرستد. اما شما یا یكی از بستگان شما نیز میتوانید كه نامه ای برای كلینیك احیا بنویسید. این درخواست شما برای دریافت خدمات درمانی باید با تصدیق دكتور یا روانشناس ضمیمه باشد كه در آن نوشته شده باشد كه شما عذر معیوبیت دارید كه این معیوبیت جزو گروه كاری ما میباشد.

ملاقات نو و ملاقات برای تشخیص

ملاقات نخست در این باره میباشد كه شما وضعیت زندگی روزمره و مشكلات یا تكلیفهای خود را بیان میكنید یعنی آنچه را مشكلات صحت مینامیم. اگر كه ما كمك مورد نیاز شما را داده نتوانیم، شما را در برقرار نمودن تماس با موسسه یا اداره مربوط یاری كمك میكنیم.

تحقیق

كلینیك احیا، یك تحقیق را برای روشن نمودن علت تكلیف صحت شما آغاز میكند، مگر اینكه تحقیق قبلاً صورت گرفته شده باشد. در اینجا، كوشش میكنیم تا دلایل تكالیف شما را دریابیم و بدانیم كه از چی شرایط و امكانات شما و اطراف تان برخوردار هستید. چی خوب پیش میرود؟ چی كمتر خوب پیش میرود و چرا؟

این تحقیق توسط صحبتها، مشاهدات یا ملاقاتهائی از محیط نزدیك شما صورت بگیرد. یك تحقیق این مسئله را روشن میسازد كه چرا گذشتن زندگی روزمره برای شما دشوار میباشد.

برنامه ریزی

هنگامیكه كه تحقیق به پایان رسید، پس از آن لازم میباشد كه روی اهداف، اقدامات و چگونگی اجراآت آنها با هم به توافق برسیم. یك برنامه زمانی برای اقدامات درست میكنیم، تصمیم میگیریم كه چی كسی مسؤل میباشد و چی چیزهایی هم بهبود یابد یا تغیر داده شود.

اقدامات درمانی

این درمان میتواند كه حمایت، تمرین، چیز جبران كننده یا هم جلوگیری كننده باشد. درمان میتواند به گونه انفرادی یا گروهی باشد. تداركات میتواند كه برای بستگان نزدیك نیز باشد. اینكه چی كسان شاغل را شما میبینید، بستگی به تداركات مورد نیاز شما دارد.

ارزیابی

با همدگر اهدافی را كه به آنها رسیده ایم ارزیابی میكنیم. همچنان میبینیم كه چی ها خوب پیش رفته است، چی ها بدتر پیش رفته است ودر اینصورت چرا اینطور؟

هنگامی كه شما نیاز به اقدامات بیشتری از طرف كلینیك احیا نداشته باشید، آنگاه تماس شما را با این كلینیك به پایان میرسانیم.

اقدامات درمانی

ما شرایط و نیازهای شما را در نظر میگیریم. ممكن است به شما حمایت و معالجه فردی داده شود یا در یك گروه.

برای شما تمرینهائی داده میشود كه حركات شما، نیروی شما و خودکفایی شما تقویت یابد. ما به شما معلومات، روشها و تمرینائی یاد میدهیم که قابلیت شما در ایفای نقش اجتماعی و ارتباطات شما را فزونی بخشد تا از پس فعالیتهای گوناگون روزمرهء خویش برآمده بتوانید.

گاهی هم وسایل امدادی شامل تداوی شما میباشد. برای شما آگاهی و معلومات در بارهء عذر معیوبیت شما میدهیم. و  به همین ترتیب هم ما میتوانیم که جلسات حمایتی برای شما بگذاریم تا اینکه شما بهتر درک کنید عذر معیوبیت خود را با پیامدهای آن. برای شما همچنان معلومات و رهنمایی در بارهء ارائه کمک و خدمات جامعه در این زمینه داده میشود. گاهی هم برای جلوگیری نمودن از دچار شدن به مشکلات آینده درمان پیش از آن به شما داده میشود.

اهداف

پیشرفت: روشهای از پس دشواریها برآمدن در زندگی روزمره شما و پیشرفت نمودن تواناییهای شما.

معلومات برای بستگان نزدیک: معلومات و روشهائی برای بستگان نزدیک شما یاد میدهیم تا آنها نیز شما را به بهترین گونه ممکن آن کمک نمایند.

سهمگیری: یعنی که امکانات شما را برای سهم گرفتن در جامعه از طریق و دانش و مواد امدادی بیفزائید.

برای رسیدن به اهداف، ما با کارمندان کمیون و دگر خدمات صحیه همکاری میداشته باشیم. این همکاری همیشه با رضایت شما یا بستگان نزدیک شما صورت میگیرد.