Barnmorskemottagningکلینیک قابلگی

Två kvinnor sitter i gräset och tittar leende på varandra. Det finns träd i omgivningen.

در لحظات بزرگ و کوچک زندگی شما در کنار شما

پدر / مادر شدن می تواند که بزرگترین مسئله ای باشد که در زندگی یک انسان رخ می دهد. در کلینیک قابلگی، در دوران حاملگی و پس از آن به شما خدمات درمانی ارئه می گردد و نیز کمک به پیشوازی از پدر / مادر شدن شما.

شما همچنان می توانید که در باره اینکه کدام وسیلهء جلوگیرنده حاملگی برای شخص شما مناسب می باشد، مشوره دریافت کنید. به همین گونه، شما می توانید که خود را در یک کلینیک قابلگی، آزمایشات بیماری های جنسی نمایید. در کلینیک قابلگی، شما می توانید که شما آزمایش مهم نمونه برداری سلولی (از گردنهء رَحِم) را بدهید.

کلینیک های قابلگی از جمله این خدمات را ارئه می دارند:

  • مراقبت صحت در دوران حاملگی و پس از آن
  • کمک در نقش پدری / مادری
  • مشاورهدر باره وسایل ضد حاملگی
  • معاینات نمونه برداری سلولی نسایی
  • امکانات آزمایشات اُلتراسَوند و دگر تشخیص های جنینی
  • آزمایش بیماری های ساری جنسی (بیماری های جنسی)
  • معلومات در باره سقط جنین (بچه انداختن)

همهء این ملاقات ها رایگان اند.

آیا شما حامله هستید؟

در این صورت، کلینیک قابلگی می خواهد که شما را در زودترین فرصت ممکن ملاقات نماید. هدف این است که شما و همتای شما چنانکه با هم بر اساس یک رابطه زندگی کنید بهترین امکانات مراقبت های صحی را با خاطرههایدوران حاملگی و زایمان دریافت نمایید. کلینیک قابلگی، شما را برای تغییراتی که شما در برابر آن قرار دارید به خوبی آماده می سازد.

قابله های ما از شما در دوران حاملگی و پس از آن مواظبت می کنند. هنگامی که شما ضرورت داشته باشید، قابله ها زمینهء ملاقات شما را با دکتور یا پرستار فراهم می نمایند. این کلینیک ها با همه ء کلینیک های صحت کودک و با زایشگاه ها همکاری دارند. چنانچه شما از بابت زایمان خود بسیار نگرانی داشته باشید به شما کمک های ویژه ای داده می شود.

این کلینیک ها در باره تشخیص های جنینی به شما معلومات عرضه می دارند که البته این اصطلاح کلی می باشد که به کلیه ء معاینات جنینی اطلاق می شود. تمام معاینات تشخیص های جنینی با خود رضایی می باشند.

وسایل ضد حاملگی

اینکه چی گونه وسیله ضد حاملگی صرفاً مناسب شخص شما می باشد بستگی به همان موقعیتی دارد که شما در آن قرار دارید و نیز مربوط می شود به سن شما، سبک زندگی و صحت شما. ما و شما با همدگر همان گزینه ای را که برای شما بهتر از همه می باشد پیدا می کنیم.

معاینات بیماری های جنسی

شما که از بابت سرایت بیماری، احساس نگرانی می کنید یا هم اینکه کدام تکلیفی دارید، می توانید که خود را معاینه مرض کلامیدیا و دگر بیماریهای مسری نمایید که توسط روابط جنسی قابل انتقال می باشند.

نمونه برداری سلولی سبب نجات زندگی می گردد!

در یک کلینیک قابلگی شما می توانید که معاینات نمونه برداری سلولی شوید. اگر شما به گونه منظم، آزمایشات نمونه برداری سلولی خود را انجام بدهید، تغییرات سلولی را می توان در شما مشاهده نموده و سپس آن را معالجه نمود تا قبل از اینکه این تغییرات به رشد سرطانی برسد.

اگر شما در سنین میان ۲۳ و ۶۰ سالگی قرار دارید، شما به طور مرتب برای نمونه برداری سلولی خواسته می شوید. در صورتی که شما معاینات نمونه برداری سلولی را از دست داده باشید، برای اخذ معاینات، خود شما با کلینیک قابلگی تماس بگیرید. خود شما می توانید که وقت ملاقات یا کلینیک را آنگونه که مناسب شما می باشد عوض کنید. این کار را شما از طریق تماس گرفتن با ما انجام بدهید یا هم از طریق خدمات الکترونیکی که در زیر یاد شده است. با رمزی که بر روی وقتنامه ملاقات شما نوشته شده است وارد شوید.

حتی شما که در برابر ویروس پاپیلوم انسانی (اچ پی وی HPV) واکسین شده اید لازم است که در وقت معاینات خود برای نمونه برداری سلولی بروید.

این نیز مهم می باشد که شما نمونه برداری سلولی را انجام بدهید بدون درنظرداشت اینکه شما با چی کسی رابطه جنسی دارید.

Chatta med Liv