Startsida för Habilitering & Hälsa

مترجم ناشنوایان و نابینایان

آرمان ما در ناحیۀ وسترا یوتالند ایجاد یک زندگی خوب است. مواضع ما در توانبخشی و تندرستی بر مبنای شفافیت، مشارکت و اینکه فرد فرد انسانها منحصر بفرد و ارزشمند هستند، استوار است.