واحدهای روانشناسی برای حمایت مادران و کودکان

اگر شما احساس می کنید که در ایفای نقش والدینی خود به حمایت و راهنمائی بیشتر از آنچه مطب پذیرش مامائی و درمانگاه کودکان ارائه می کنند نیاز دارید می توانید به ما مراجعه کنید.

در مورد مسائل زیر می توانید به ما مراجعه کنید:

  • نگرانی در آستانۀ پدر/مادر شدن
  • چگونگی حال شما در رابطه با پدر/مادر شدن
  • هنگامی که در ایفای نقش والدینی خود مشکل دارید
  • رفتار و رُشدونمو فرزندتان
  • اتفاقاتی که در خانواده می افتد و روی شما و فرزندتان تأثیر می گذارد

ما پذیرای والدین آینده، کودکان نوزاد تا 5 ساله و والدین آنها بصورت انفرادی و گروهی هستیم.

ما بنابر مأموریت از طرف درمانگاه کودکان رُشدونمو کودک را بررسی می کنیم.

شما در درجۀ نخست از طریق درمانگاه کودکان یا مطب پذیرش مامائی با یک روانشناس در تماس قرار می گیرید.