بخشهای روانشناسی برای خدمات حمایه صحت مادر و کودک

ما برای شما هستیم که احساس می کنید افزون بر کمکهائی که شما از کلینیک قابلگی و از کلینیک کودکان دریافت می کنید نیاز به کمک و مشوره در باره نقش پدر / مادر بودن را دارید.

شما می توانید که در موارد زیر با ما تماس بگیرید:

  • نگرانی برای پدر / مادر شدن
  • حال شما در ارتباط با پدر / مادر شدن چگونه می باشد
  • که شما در نقش پدر / مادر بودن نگرانی داشته باشید
  • طرز رفتار و رشد فرزند شما
  • اتفاق های خانوادگی که بر فرزند شما تأثیر می کنند

ما آنهائی را که در حال پدر / مادر شدن هستند ملاقات می کنیم، کودکان زیر یک سال تا ۵ ساله و پدران و مادران آنها را به گونه جداگانه یا گروهی.

ما بر اساس وظیفه از طرف خدمات صحت طفل، تشخیص رشد طفل را بررسی می کنیم.

در گام نخست، یکی از روانشناسان کلینیک صحت کودک یا از کلینیک قابلگی با شما تماس می گیرد.