ክፍሊ ናይ ሳይኮሎጂስት ንደቂ ኣንስትዮን ከፍሊ ክንክን ሕጻናትን

En vuxenhand och en barnhand som håller varandras händer

 

ናትና ስራሕ ንዓኺ ምናልባት ተወሳኺ ሓገዝ ከም ወላዲት ዘለኪ ሓለፍነት ደገፍ ካብ ናይ መሕረስቲ መዕቆቢ ክፍልን፤ ካብ ማእከላዊ ክፍሊ መደበር ሕጻናትን ተወሳኺ ምስዘድልየክን ንህብ።

 

ብዛዕባ ኣብ ታሕቲ እንዝርዝሮም ነገራት ሕቶታት ምስ ዝህሉ

 

 ብዛዕባወላዲምዃንዘሎሓላፍነት

 

 ወላዲትስለትኾኒከመይከምዝስምዓኪ

 

 ወላዲትምስኮንኪጸገማትምስዘጋጥመኪ

 

 ናይውላድኪባህርንምዕባሌን

 

 ኩነታትንዓኽንንውላድክንዝገበረልኪጸለውታ

 

ወለዲንክኾኑዝቀራረቡወለዲ፤ካብ0-5 ዓመትዝዕድሜኦምንወለዶምንብውልቂወይብጉጅለንራኸብ።

 

ናይሕጻንምዕባሌግምትብናይሕጻናትክፍሊጥዕናዝተዋህበናስራሕእዩ።

 

ንስኻትኩምብመጀመርያምስሳይኮሎጂስትብናይመደበርክፍሊሕጻናትወይድማመቐበሊክፍሊመሕረሲትክትራኸቡናትኽእሉ።