Så går coachningen till

Med hälsocoachen vid din sida tar du steg för steg mot hälsosammare levnadsvanor – på dina villkor. Coachningen sker genom videosamtal under en period på två till sex månader, där du erbjuds mellan fyra och sex samtal. Tillsammans kommer du och hälsocoachen att kartlägga din situation. Vi sätter ett eller flera slutmål för var du (inom rimliga gränser), vill befinna dig när den initiala coachningsperioden är över.

Alla samtal med din hälsocoach sker digitalt och det finns ett krav på att du ska ha fungerande kamera och mikrofon. Coachningsperiodens längd ser olika ut från klient till klient, eftersom samtalen kan bokas in med två till fyra veckors mellanrum. Spannet mellan samtalen bestäms gemensamt utefter ditt behov. Ofta ligger samtalen tätare i början av perioden, med längre tidsmellanrum mot slutet.

Det första videosamtalet, nybesöket, tar ungefär 45 minuter. Där går hälsocoachen och du igenom coachningsförloppet, du får själv skatta din upplevda hälsa och motivation till livsstilsförändring. Du får prata fritt om varför du bokat samtalet. Efter det börjar du och hälsocoachen kartlägga din situation, bland annat genom en så kallad anamnes. Det innebär att du får berätta hur dina vanor kring mat, fysiska aktivitet, tobak eller alkohol ser ut under en vanlig dag eller vecka. Hälsocoachen kommer att ställa många frågor för att ge sig själv en så tydlig bild som möjligt över din vana och även dina förutsättningar.

Hälsocoachen använder sig av samtalstekniken Motiverande samtal (motivational interviewing, MI). Det är en metod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem, men idag används metoden generellt i rådgivning och behandling som gäller levnadsvanor.

 

Coachningsförlopp hos Hälsocoach online

 

Tillsammans kommer ni att formulera ett eller flera slutmål till slutet av den initiala coachningsperioden. Samtalet som illustreras på bilden ovan kallas för avstamp. Fram till avstampet skapar ni delmål som ska fungera som steg på vägen mot slutmålet. Delmålen är små förändringar som du jobbar med mellan dina återbesök.

Återbesöken beräknas ta upp till 30 minuter och fokuserar på hur förändringsprocessen fortlöper. Du kan se det som en incheckning där du har möjlighet att stämma av delmålen med din hälsocoach, diskutera eventuella svårigheter och bakslag. Du kan också dela med dig av nya insikter gällande din situation. När du upplever att du nått dina delmål, så hjälps ni åt att formulera nya som tar dig framåt mot slutmålet.

Vid ditt avstamp är förhoppningen att du ska känna dig stärkt, utrustad för att göra informerade val och redo att fortsätta själv utan täta samtal. Efter avstampet bokar ni in uppföljningssamtal efter 3 och 9 månader. Till avstampssamtalet och de två uppföljningarna får du även fylla i levnadsvaneenkäten igen och skatta din upplevda hälsa på nytt.  ​Coachningen baseras på vad du som individ, utifrån dina förutsättningar, kan och vill förändra för att få hälsosammare levnadsvanor. Processen är personcentrerad, vilket betyder att det är du som klient och dina behov som är i fokus från början till slut.

Motivation

Motivation
Ett första steg till livsstilsförändring kan vara att lokalisera din inre motivation skriva ner ditt “varför”. Varför vill du må bra? Vad vill du kunna göra i livet? Vad skulle det betyda för dig om du lyckades med förändringen? För att hitta dina inre motivationsfaktorer behöver du först kunna särskilja din inre motivation från yttre motivation.

Yttre motivation
Yttre motivation innebär att vi genomför en förändring på grund av yttre omständigheter. ​Drivkraften till förändring kan komma från påtryckningar eller krav från omgivningen. Men den kan också bero på pressen av att leva upp till en viss självbild, som har med kroppsstorlek eller kroppsform att göra. ​Det kan också handla om rädsla för att misslyckas, rädsla för att bli sjuk eller rädsla för bestraffning eller att endast sträva mot belöning och att räkna poäng. ​

Allt detta är exempel på yttre motivationsfaktorer som ofta engagerar kraftigt i början, men som inte är hållbar i längden. Det kan bero på att du upplever att du inte gör förändringen av egen vilja eller för din egen skull. 

Inre motivation
Inre motivation kännetecknas däremot av att vi gör en förändring för vår egen skull. Det kan vara önskan om att kunna klara av något du gärna vill, fysiskt eller psykiskt. En önskan om att få utlopp för något inom dig genom att få ladda ur, använda kroppen ordentligt och sedan landa i en känsla av att det känns gott i kroppen. Det kan också handla om att vilja vakna på morgonen och känna att kroppen inte känns tung och att sinnet är klart – eller vad du nu föreställer dig att du vill känna för att må bra. ​

​Det kan även handla om att känna meningsfullhet i att du tar hand om din kropp. Du vill känna dig stark fysiskt och psykiskt. Du vill göra vad du kan för att leva länge, ha en hög livskvalitet och få vara med om upplevelser som berikar din tillvaro.

Den förändring som drivs igenom med hjälp av inre motivation gör att motivationen växer ännu mer när du använder dina nyvunna kunskaper, för att klara av och anta nya utmaningar. Det påverkar också din känsla av kontroll över din situation. Kort sammanfattat betyder det att ju mer vi klarar av fysiskt och psykiskt, desto mer växer vår inre drivkraft. Motivation och inspiration till att fortsätta med hälsosamma beteenden ökar.​

​För att hitta ditt hållbara ”varför” behöver du fråga dig själv: Vad är viktigt för mig i livet? Varför är det viktigt? Vad behöver jag för att kunna klara av att göra det som är viktigt för mig? 


Målsättning och förändringsprocess

När du bokar en tid med en hälsocoach hjälps ni åt att sätta slutmål och delmål, som ska kännas motiverande och komma från dig själv. Hälsocoachen hjälper dig att formulera målen efter modellen SMART så att de blir Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda. Din målsättning ska kännas rimlig på så sätt att du ska kunna tänka dig att fortsätta livet ut med dina nya vanor.

Ofta försöker vi genomföra förändringar genom att kopiera någon annans mall av vinnande vanekoncept till den egna tillvaron. Det är varken hållbart eller särskilt realistiskt och därför orkar vi inte hålla i de nya vanorna över tid.

Är det exempelvis rimligt att gå från att knappt röra på sig, till att styrketräna fem dagar i veckan och lyckas hålla i den rutinen resten av livet? Eller är det rimligt att avsvära sig alla typer av kolhydrater och ändå kunna gå på familjekalas, åka på semestrar och fira högtider, för resten av livet? Svaret är för de flesta nej, när de själva får tänka efter en stund. Vill vi kunna behålla de vinster vi gör vid stora omställningar, så behöver vi också hålla i omställningarna livet ut.

Ofta ställer vi höga krav på oss själva och vår förmåga till förändring. Det kan vara svårt att se vad som är rimligt och hur mycket som faktiskt är realistiskt att börja förändra, utifrån våra förutsättningar. Vi jämför ofta med andras förändringsprocesser och det i sin tur kanske också förhindrar oss från att ens försöka förändra vår situation, då vi inte kan förändra allt på en gång.

Detta kan illustreras genom två olika trappor. Den ena trappan har få, stora steg upp till toppen och den andra har många, små steg. Båda leder till målet. Men för att skapa bestående förändring är det avgörande hur din plan ser ut, alltså vilken trappa du tar.

 

Förändringsprocess som visar vikten av att ta små, rimliga steg framåt.

 

Ett av de vanligaste misstagen är att välja den trappan med få, men stora, steg. Vi går ut hårt i förändringsprocessen och försöker göra stora omställningar. Vi föreställer oss att vi inom kort ska ta oss i mål. Intentionerna är goda, motivationen är stark och vi kan känna oss villiga att ”offra” en period av vårt liv där vi inte kan leva som vanligt, för att driva igenom förändringen.

Problemet när vi går ut hårt är dock ofta att vi inte orkar hela vägen fram. Ett eller två steg bakåt på grund av sjukdom, semester, högtid, ny årstid eller tilltagande stress i vardagen kan också vara svåra att komma tillbaka ifrån. Det på grund av att de stora stegen kräver mycket av oss och egentligen inte har någon naturlig förankring i vår vardag.

Väljer du i stället den trappan med många små steg blir processen annorlunda. Genom att ta små steg framåt, alltså göra små förändringar i taget, kan vi successivt bygga en stabil grund för nya hälsosammare vanor. Ett eller två steg bakåt på den här trappan är lättare att ta igen.

Skapa därför en plan där du börjar smått (så smått att det nästan känns löjligt) och ökar långsamt. Då orkar du längre och får dessutom en mer uppskattad process som faktiskt kan anpassas till din vardag.


Såhär bokar du en hälsocoach

Detta behöver du för att boka din hälsocoach

  • Dator, mobil eller surfplatta med tillgång till kamera
  • Internet med bra uppkoppling
  • En lugn avskild plats där du inte riskerar att bli störd av någon eller något
  • Hörlurar rekommenderas för bra ljud under mötet
  • BankID för identifikation

Ett videomöte fungerar precis som ett vanligt besök eller möte, med skillnaden att du inte behöver åka till mottagningen för att träffa din hälsocoach utan kan göra det via din dator, mobil eller surfplatta.

Ladda ner appen Vård och Hälsa eller gå till vardochhalsa.vgregion.se och klicka på Logga in med 1177, identifiera dig med e-legitimation, välj Hälsocoach online på startsidan. För att boka in en tid hos en hälsocoach väljer du Boka tid och följer stegen.

Länk till klientmanual för att boka din hälsocoach