Politiikka ja maholisuus vaikuttaa

Sie, joka asut Läntisellä Göötanmaalla, saatat vaikuttaa monessa kysymyksessä sinun läheisyyessä. Läntisen Göötanmaan johtavat politiikkerit oon rekiuunin omat asukhaat itte valihneet. Se, kunka sie äänestät rekiuunivaalissa, vaikuttaa siiheen kunka sinun verorahoja käytethään. Osa sinun verorahoista kääytethään rekiuunitoiminassa, niinku saihraanhoiossa, kollektiivitrafiikissä eli kulttuurissa. Sie äänestät rekiuunivaalissa joka neljäs vuosi, yhtaikaa ko valtiopäivitten ja kunnan vaalissa.

Näin Läntistä Götanmaan rekiuunia hallithaan

Läntisen Göötanmaan rekiuuni hallithaan poliittisten päätösten kautta. Rekiuunivaltuusto päättää ylheisistä tavoitheista ja priuriteerinkistä. Läntisen Göötanmaan asukhaat valittevat itte ylheisissä vaalissa kaikki 149 jäsentä.

Rekiuunivaltuusto päättää ylheisistä tavoitheista ja priuriteerinkistä Läntisellä Göötanmaala (VGR:lä). Lautakunnitten ja styyrelsitten politiikkerit päättävät muissa, toiminan puolesta tarpheelisissa asiossa.

Läntisen Göötanmaan rekiuunissa oon nuin 1100 politiikkeriä. Net oon rekiuunivaltuusto nimittänny ja net tulevat koko Läntiseltä Göötanmaalta. Enimät heistä hoitavat heän poliittisia tehtäviä vapaa-aijala.

Päätökset toiminan suunasta, ekonomiista, tavoitheista ja priuuriteerinkistä oon politikkeritten tehtävä. Virkailijoitten tehtävä oon johtaa ja kehittää toimintoja poliittisten päätösten jälkhiin.

Poliittista järjestelmää tukevat virkailijat, jokka tekevät selityksiä, analyysiä ja laskelmia, mookkaavat plaania ja förslaakia poliittisten päätösten perustaksi.

Poliittinen valta

Läntisen Göötanmaan politiikkerit etustavat monta eri poliittista partiitä. Partiitten etustus rekiuunivaltuustossa – mandaatitten jako – perustuu vaalituloksheen. Usseimiten johtavat net partiit, joila yhtheisesti oon enemistö, se tarkottaa vähhiinthään 75 mandaattia 149:stä. Vuen 2014 vaalitten jälkhiin majuriteetti koostuu Moderaatista, Miljööpartiistä, Liberaalista, Sentteristä ja Kristilisdemukraattisesta partiistä, joila oon 76 mandaattia valtuuston 149:stä. Rekiuunivaltuuston nykynen vastustusjoukko koostuu Sosiaalidemukraatista, Vasemistosta ja Ruottindemukraatista.

Mandaattijako määrää kanska kunka monta jäsentä yhelä partiilä oon jossaki lautakunnassa eli styyrelsissä, niinku kansa puhheenjohtajitten, ensimäisen ja toisen varapuhheenjohtajitten paikoitten jako.

Näin saatat vaikuttaa

Perustapa vaikuttaa representatiivisessä demukratiissä, niinku ruottalaisessa, oon äänestäminen. Ko vaalit järjestethään sie annat sinun äänen niile politiikkerille eli sille partiile josta sie uskot ette se tullee parhaiten hoitamhaan Läntisen Göötanmaan rekiuunin toimintaa sillä tavala jonka sie piät parhaina.

Esimerkkiä siittä kunka saatat vaikuttaa:

Äänestä rekiuunivaalissa

Rekiuunifyllmäktige valithaan ylheisissä vaalissa joka neljäs vuosi. Ensi vaali oon septemberissä 2026. Vaalitten välilä oon muita keinoja jonka kautta saattaa vaikuttaa.

Hanki tietoa

Ennenko jostaki asiasta tullee päätös, niin käynissä oon jo eri planeerinkiprusessiä, joissa eri ratkaisuja ja förslaakia tutkithaan, niistä keskustelhaan ja niitä värteerathaan. Hanki tietoja siittä asiasta joka intreseeraa sinua. Kelläs oon ansvaari? Kunkas ja missä päätökset tehhään? Mikäs oon taustana? Lue Länsi-Göötanmaan webbisivula, hae diariestä, kysy virkamiehiltä ja politiikkeriltä, hanki tietoa ja informasjuunia, esimerkisi internetistä. Toimintoitten ja virastoitten pääliköt oon net, jokka päättävät monista asioista.

Usseimat asiat oon julkisia

Julistamisprinsiippi antaa sulle oikeuen lukea kaikki dokymentit jokka Läntisen Götanmaan rekiuuni itte kirjottaa eli jokka tulevat sinne. Poikkeukset ovat salasiksi päätetyt dokymentit, esimerkiski sairauksia koskevat journaalit, ja työn alla oleva työmateriaali.

Käy rekiuunivaltuuston kokouksissa

Rekiuunivaltuuston kokoukset oon julkisia – kaikki ovat tervetulheita kuuntelheen. Sie saatat kansa seurata kokuksia suorassa lähetyksessä adressistä vgregion.se ja Lähiraatiosta. Aikasemin pietyistä kokouksista oon kansa nauhotuksia adressissä vgregion.se.

Ota yhtheyttä johonki politiikkerhiin

Sie saatat tämän lisäksi ottaa yhtheyttä yhen eli monen politiikkerin kansa, telefoonin, meilin eli preivin kautta. Jos sie halvat tavata jonku politiikkerin henkilökohtaisesti niin sovi sen kansa aijasta.

Ota yhtheyttä johonki virkailijhaan

Tämän lisäksi oon kansa maholista jättää eli lähättää mielipitheitä eli förslaakia jollekki asioista vastaavalle virkailjalle. Saatat meilata suohraan vastaavalle hengele eli diariheen, joka rekistreeraa sinun kysymyksen ja lähättää sen etheenpäin oikealle hengele.

Keskustele

Saatat herättää kiinostusta sinun kysymyksseen ja herättää keskustelua kirjottamalla insäntarin eli debattiartikkeliä elikkä käyttää sosiaalisia meetioita eri laila, esim. bloggaamalla, twittraamalla eli keskustella eri webbipaikoila.

Osalistu poliittisseen keskustelhuun

Sie saatat kansa ottaa yhtheyttä johonki poliittisheen partiihiin, joka saattaa intreseeraintua ajamasta sinun asiaa. Oma poliittinen aktiivisuus oon tietenki paras keino vaikuttaa.

Yksityiset henkilöt

Jos sie halvat vaikuttaa johonki joka koskee yksityistä henkilöä, niinku hoitoa, käsittelyä eli potihlaan sisälekirjottamista, sinun oon parasta ensi siassa kääntyä kysseessä olehvaan henkilökunthaan, toiminthaan eli sen johthoon. Sie saatat kansa kääntäytyä yhtheen potilaslautakunthaan. Politiikkerit ei normaalisti syveny asiohoin jokka koskevat vain yksityisiä henkilöitä.