Tolk

Tolkverksamhetens service är till för personer som har en hörselskada, dövhet eller dövblindhet och personer som har funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk samt för alla de behöver kommunicera med.


Teckenspråkstolk - Dövblindtolk

En teckenspråkstolk tolkar på teckenspråk och talad svenska mellan hörande och döva. En dövblindtolk tolkar för en person som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Tolkningen kan då se ut på olika sätt, beroende på hur personen hör eller ser.

Beställ teckenspråks- och dövblindtolk

Skrivtolk - TSS-tolk

En skrivtolk tolkar genom att skriva vad som sägs till en person med en hörselskada eller dövhet, som sen själv pratar och har svenska som sitt språk. I TSS-tolkning, tecken som stöd, lånar man tecken från teckenspråket och använder det som stöd för läppavläsning. Till skillnad från teckenspråk följer TSS-tolken den svensk grammatiken.  

Beställ skrivtolk

Tolk från Taltjänst

En taltjänsttolk tolkar för personer som har ett otydligt tal, svårigheter att hitta ord eller läs-och skrivsvårigheter.

Beställ tolk från Taltjänst

Tolk till och från annat språk än svenska

Vill du beställa tolk som tolkar på andra språk än svenska får du kontakta Tolkförmedling väst: Telefon: 0770 - 81 30 00 Hemsida: http://www.tolkformedlingvast.se/ Behöver du tolk på annat språk när du besöker oss, meddela din vårdgivare, så beställer de tolk till dig.

Beredskapstolk

Behöver du tolk i en akut situation eller vid olycksfall när tolkbeställningen är stängd, finns beredskapstolkar. Gäller endast teckenspråkiga tolkanvändare.

 Telefon 020-220 700 

Beredskapstolken får endast användas vid akut behov av tolk, som vid till exempel olycksfall eller akut uppkommen situation. 

Intresserad av vad som togs upp på regionfullmäktige 30 januari? Klicka på länken. http://vgregion.media.fnf.nu/82/teckensprakstolkad_rf_30_januari_2018/
Senast uppdaterad: 2018-01-31 14:33