Funktionsnedsättningar

Vi utgår från dina förutsättningar och behov. Du får stöd och behandling individuellt eller i grupp. Vi förskriver och anpassar också hjälpmedel. Målet är att stödja, träna eller kompensera för en svag eller förlorad förmåga. Vi arbetar också för att förebygga skador och besvär.

Funktionsnedsättningar

Autismspektrumtillstånd, AST är en funktionsnedsättning som innebär ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det gör att socialt samspel och ömsesidig kommunikation kan vara svårt. Graden av funktionsnedsättning varierar stort mellan olika personer.

Har du en svår synnedsättning sedan barndom eller en nyförvärvad grav synnedsättning och saknar ledsyn har du rätt att få habilitering eller rehabilitering av Synverksamheten. Remiss från en ögonläkare behövs vid första besöket.

En person som är dövblind har både en synnedsättning eller blindhet och en hörselnedsättning eller dövhet.

Är du döv eller har en hörselnedsättning och kommunicerar på teckenspråk, kan du kontakta Dövteamet.

En förvärvad hjärnskada är en skada på hjärnan som inte är medfödd.

Hörselverksamheten erbjuder diagnostik, habilitering och rehabilitering där utprovning av hörhjälpmedel kan ingå.

En intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära. Utveckling och inlärning tar längre tid. Funktionsnedsättningen kan vara lindrig, måttlig eller svår.

En rörelsenedsättning innebär nedsatt fin- och grovmotorik. Det finns olika grader av rörelsenedsättning, från nästan normal funktion ett uttalat funktionshinder. En rörelsenedsättning medför ibland svårigheter att tala, svälja och äta. Cerebral pares, CP är samlingsnamnet på rörelsenedsättning som orsakats av en hjärnskada som inträffat före 2 års ålder. Ryggmärgsbråck eller muskelsjukdom är andra orsaker till rörelsenedsättning.

Har du så nedsatt synförmåga att det är svårt att läsa vanlig text med glasögon och god belysning, har svårigheter att orientera och förflytta dig med synens hjälp eller har svårigheter i det dagliga livet? Då kan du be en ögonläkare undersöka om du har rätt att få hjälp av Synverksamheten.