Startsida för Start (Meänkieli)

Tätä tekkee VGR

Läntisen Göötanmaan rekiuuni vastaa terhveys- ja saihraanhoiosta, kasumisesta ja kehityksestä ja kollektiivitrafiikistä. 

Läntisen Göötanmaan rekiuuni tekkee työtä sen puolesta, ette sulla joka asut Läntisellä Göötanmaala oon maholisuus saa hyvvää terhveyen- ja saihraanhoitoa. Tämä tapahtuu mm. sairaaloitten, terhveyslaitosten ja Ylheisen hammashoion kautta.  

Met vastaama siittä, ette koko Läntisellä Göötanmaala oon kollektiivitrafiiki ja met omistamma Västtrafikin, joka vastaa siittä, ette saatat kulkea junala, byssilä, ratavaunula ja venheelä. 

Sulla pittää olla maholisuus ottaa ossaa mysiikistä, teatterista, tansista, filmistä, taitheesta, histuuriasta ja muusta kulttuurista huolimatta siittä missä asut. Siksi Läntisen Göötanmaan rekiuuni tukkee kulttuuria Läntisellä Göötanmaala. Meän alasinna oon tämän lisäksi monta ommaa kulttuuritoimintaa niinku Göteborgin Botaaninen puutarhaa, Läntinen Rekiuuniteatteri ja Vitlycken myseeymmi. 

Läntinen Göötanmaa aikoo kansa kehittää Läntisen Göötanmaan maa-aluetta sillä, ette tuethaan koulutusta, työn saantia ja hyvvää vapaa-aikaa. 

Meän miljöötyön kautta met olema kansa vastuussa pareman miljöön ja pareman terhveyen lissäintymisestä – meile ja tulveille sukupolvile. 

Töihiin meile 

Läntisen Göötanmaan rekiuuni oon Ruottin suuriin työnantaja sen nuin 57 000 työlistyneitten kautta. Halvatkos sieki tulla meile töihiin?  

Panna käynthiin ja hoitaa yritystä 

Met tuema kansa yrityshankheita ja tutkimusta ja autama tällä laila uutten työpaikoitten lissäämistä Läntisellä Götanmaala.

Tässä oon lissätietoa siittä, minkälaista tukea oon maholista saa uutten yritysten alottamisheen ja hoitamisheen. 

Tietoa kansalisilla minuriteettikielilä

Tietoa kansalisilla minuriteettikielilä

Kansalisia minuriteettikieliä ovat net kielet joita kauon oon puhuttu Ruottissa ja joila siksi oon erityinen asema: suomi, saame, meänkieli, romani chib ja jiddisch. Ruottalaisela viittomakielelä oon vastaavat tarpheet ja oikeuet.

Jos sie kuulut johonki näistä kansalisista minuriteetistä sulla oon oikeus käyttää sinun kieltä kontaktissa viranomaisten kansa. Tässä saat tietää mitä kielelisisä oikeuksia sulla oon ja mitä sie saatat vaatia Läntiseltä Göötanmaan rekiuunilta ja muilta viranomaisilta.  

Janyaarin 1. pnä 2001 tuli laki kansalisista minuriteetistä ja niitten minuriteettikielistä. Laki sannoo ette näitä kansalisia minuriteettikieliä pittää suojata ja eistää, ja ette viranomaiset häätyvät ollataipuvaisia huomioihmaan kansalisia minuriteettiä ja pittää silmälä heän tarpheet. Kaikila viranomaisilla oon kansa velvolisuus jättää tietoja Ruottin vähemistöile heän kielelisistä oikeuksista.

Perustioitten antaminen kaikila minuriteettikielilä oon laissa suojattu viranomisten velvolisuus.

Suomen kielen hallintoalue

Viranomainen häätyy antaa tärkeät tiot ja huoltoa suomen kielelä, meänkielelä ja saamen kielelä näissä hallintoalueila. Sulla joka asut semmosessa kunnassa oon oikeus ottaa yhtheyttä viranomhaisten kansa omala kielelä. Sulla oon maholisuus saa vastaukset suulisesti ja kirjoitettuina tällä kielelä. Läntisen Göötanmaan piiri oon suomen kielen hallintoalue.

Tästä saatat lukea lissää siittä, mitä oikeuksia sulla oon tiostamisesta minuriteettikielelä.

(Svensk källa: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakpolitik/minoritetslagen/din-ratt-att-anvanda-nationella-minoritetssprak.html)

Läntisen Göötanmaan rekiuunila oon yhtheisneuvotteluja niitten kansalisten minuriteetitten kansa, jokka kokkointuvat säänölisesti.

Yhteyshenkilö Jesper Svensson, ihmisoikeusten osasto.

Läntisen Göötanmaanrekiuunila oon polittisesti päätetty ihmisoikeusten toimintaplaani, joka mm. käsittellee kansalisia minuriteettiä koskevia asioita.

Tästä oon lissää tietoja plaanissa "Jokaselle ihmiselle".