ምጽባይ – ምቕራብ ንብረትን ምድላውን

Väntan_172997258.jpg

ሕርስን ናይ ደገፍ ሰብን

fodande-stodperson_1067571980.jpg

ኣብ እዋን ሕርስኺ ናይ ደገፍ ሰብ ክህልወኪ ጽቡቕ ሓሳብ’ዩ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ መጻምዲ እዩ፡ ግን ወላዲ/ት፡ መሓዛ ወይ ክልተ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ። ከም ናይ ደገፍ ሰብ መጠን፡ ኣብኡ ብምህላውካ ጥራይ ኣዚኻ ኣገዳሲ ኢኻ። ኣብ እዋን’ቲ ሕርሲ ብብዙሕ መንገድታት ክትሕግዝ ትኽእል።


ምጽሓፍ ናይ ግዜ-ሕርሲ ደብዳበ ምጽሓፍ

Skriva-förlossningsbrev_209714377.jpg

ብዛዕባ እቲ ሕርሲ ዘለዉኺ ባህግታትን ትጽቢታትን ሕሰቢ። ውሕስነት ንኽስምዓኪ ብውልቅኺ እንታይ ከምትደልዪ’ውን ኣብ ግምት ኣእትዊ። ምናልባት ቁሩብ ሙዚቃ፡ ማሳጅ/ምድራዝ ወይ ገለ ምሉእ ንምሉእ ዝተፈልየ ነገር። ገለ ጽሑፋት ጽሃፊ ምስታ መሕረሲት ከኣ ተዘራረቢ። ናይ ግዜ-ሕርሲ ደብዳበ ግድን ኣይኮነን፡ ግን ንገዛእ ርእስኺ ስነ-ኣእምሮኣዊ ምድላው ንምግባር ጽቡቕ መንገዲ ክኸውን ይኽእል።


ምጥርናፍ ሳንጣኺ

Packa-vaskan_200206058.jpg

ሓደ ኣገዳሲ ነገር

ምሳኺ ብቑዕ ዓይነት መለለዪ መንነት ክህልወኪ ከድልየኪ እዩ።

ክህልወኪ ጽቡቕ ዝኾነ ነገር

ኣብ እዋን ሕማም ሕርሲ ንተወሳኺ ጸዓት ዝጠቅም ፍሩታ ወይ ጠዓሞታት ምብላዕ ጽቡቕ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል። ኣብ ክፍሊ መወልዳን ኣብ ትጸንሕሉ እዋን፡ ገለ ሸበጥ፡ ልስሉስ ክዳውንቲ፡ ናይ መጥበዊ ረጂ ከምኡ ድማ ናይ መመላኽዒ ሳንጣ ምስ ናይ ንጽህና ናውቲ ክህልዉኺ ኩሉግዜ ጽቡቕ’ዩ። ከምኡ ድማ ናይ ተሌፎንኪ ቻርጀርን ጽሒፍኪ እንተኾይንኪ ከኣ ናይ ግዜ-ሕርሲ ደብዳበኽን ኣይትረስዒ።

ነቲ/ታ ቆልዓ

ንህጻንኪ፡ እዚ ዝበለጸ ነገር ብዝተኻእለ መጠን ብዙሕ እዋን ምሳኺ ቆርበት ንቖርበት ብምትንኻፍ ክተንብርዮ/ያ እዩ። ነዚ ምኽንያት፡ ገለ ቦዲታት፡ ስረታት፡ ፒጃማታትን ካልስታትን ምናልባት እኹላት እዮም። እቲ ወቕቲ ብዘየገድስ ንእሽቶ ቆብዕ፡ ኮቦርታን ናብ ገዛ ክትምለሲ ከለኺ ዛሕሊ እንተኾይኑ ዘድልየኪ ምሉእ ልብስን ክህልወኪ’ውን ጽቡቕ’ዩ።

ኣብዚ ጽቡቕ ምኽሪ እንሆ፥ ንሳንጣኺ ኣቐዲምኪ ጠርንፍዮ ኣብ ገዛ ድሉው ከምዝኸን ከኣ ግበርዮ! ንብዙሓት፡ እዚ ናይ ውሕስነት ስምዒት ይፈጥረለን ሓደ ዘሻቕል ነገር ነኪኺ ኣለኺ ማለት ከኣ ክኸውን ይኽእል።


ካብን ናብን ሆስፒታል ምኻድ

aka-till-och-fran-sjukhuset_1025142553.jpg

ንህጻን ንምጒዓዝ ዝኸውን ዝወሓሰ መንገዲ ዓራት ህጻን (ናይ ህጻን ናይ ማኪና መንበር) እዩ። ብመሰረት ስዊድናዊ ሕጊ፡ ክሎም ካብ 135 ሴ.ሜ ዝሓጽሩ ቆልዑ ኣብ ማኪና ኣብ ዝጒዓዝሉ እዋን ኣብ ገለ መልክዕ ዘለዎ ናይ ውሕስነት መንበር ኮፍ ክብሉ ኣለዎም። እንተድኣ ናይ ገዛእ ርእስኺ ዓራት ህጻን ክትገዝኢ ዘይደሊኺ፡ ክትካረይሎም ትኽእሊ ብዙሓት ቦታታት ኣለዉ።

ብዙሓት ሰባት ማኪንኦም ይወስዱ። ኣብ ከምዚ ኲነት፡ ኣብ እዋን ጥንስኺ ናብቲ ሆስፒታል ሓደ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ክትበጽሒ ጽቡቕ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል፡ ምእንቲ ክፍሊ መወልዳን ኣበይ ምዃኑን ንማኪናኺ ኣበይ ክትዕሽግያ ከምትኽእልን ክትፈልጢ።


ከም በዓል ሞያ ስፖርተኛ ብልዒ

at-som-en-elitidrottare_387192031.jpg

ሕርሲ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ጉያ ማራቶን ይነጻጸር’ዩ። ዓቢ ጻዕሪ ይሓትት’ዩ ነዚ ምኽንያት ከኣ፡ ኣቐዲምኪ መኣዛታት ዘለዎምን ዝተፈላለዩን ምግቢ ከምኡ ድማ ቀስ ኢሎም ዝቃጸሉ ካርቦሃይድረይት ክትወስዲ ኣለኪ።


ካብቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ናይ ሕርሲ ዕለት ምሕላፍ

Att passera beräknat förlossningsdatum_707780632.jpg

ካብቲ ናይ ሕርሲ ዕለት ምሕላፍ ዘጒሂ፡ ዘጨንቕ፡ ከምኡ’ውን ዘፍርሕ ክኸውን ይኽእል። እቶም ዝስዕቡ መዓልታት መብዛሕትኡ ግዜ ዘልኣለም ኮይኖም ክስምዑኺ ይኽእሉ፡ ግን እዚ ልሙድን ምሉእ ንምሉእ ንቡርን’ዩ። ንክተዕርፍን ነቶም ዘዘናግዑኺ ነገራት ንምግባርን ነቲ ዕድል ተጠቐምሉ ምኽንያቱ ኣብ ቀረባ ግዜ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ህይወትኪ ክጅምር’ዩ።


ሓሳባት ብዛዕባ መጻኢ

förlossningsbrev.jpg

ወለዲ ንምዃን ዝዳለዉ ዘለዉ ኣብ ፍቕራዊ ዝምድና ዘለዉ ሰባት ኣብቲ እዋን ዝተፈላለዩ ትዂረታትን ትጽቢታትን ክህልውዎም ይኽእሉ። ሓደ ልሙድ ተርእዮ እታ ነፍሰ-ጾር ጓለንስተይቲ ኣተኲሮኣ መብዛሕትኡ ኣብቲ ጥንስን ሕርስን ይኸውን፡ እቲ መጻምዲ ከኣ ዝያዳ ብዛዕባ ድሒሩ ምስ ቆልዑ ዝህሉ ህይወት ዝያዳ ይሓስብ። ኣብ ኣእምሮኹም ዘሎ ዝያዳ ነገር እንታይ እዩ ብዘየገድስ፡ ንሓሳባትኩም ናባኹም ቀረባ ንዝኾነ ሰብ ክተካፍሉ ጽቡቕ ሓሳብ’ዩ። እንተድኣ መጻምዲ ኣለኪ ኾይኑ፡ ንሓድሕድኩም ክትዘራረቡን ብሓባር ከም ጒጅለ ኾይንኩም ክትዳለዉ ክትፍትኑን ኣገዳሲ እዩ።


ሕሰቡን ተዛረቡን

Fundera och prata_106252277.jpg

ንኽሎም ወለዲ ንምዃን ዝዳለዉ ዘለዉ ሰባት

 • ኣብ እዋን’ቲ ጥንሲ ብኸመይ ትጽለዉ ኣለኹም፧
 • ብዛዕባ እንታይ ትጭነቑ ኣለኹም፧
 • መዓልታዊ ህይወት በቲ/ታ ቆልዓ ብኸመይ ክጽሎ እዩ ኢልኩም ትሓስቡ፧
 • ናይ ቆልዓ እንታይ ተመኩሮታት ኣለውኹም፧
 • ካብ ቆልዓኹም እንታይ ተመኩሮታትን ክትወስዱ ትደልዩ ከምኡ ድማ እንታይ ክትህብዎ/ዋ ትደልዩ፧
 • እንታይ ዓይነት ወላዲት ክትኮኒ ትደልዪ፧
 • ኣገዳሲ ነገር እንታይ እዩ፧
 • እንታይ ክተመሓላልፊ ትደልዪ ከምኡ ድማ እንታይ ክተመሓላልፊ ኣይትደልይን፧

ነቶም ኣብ ፍቕራዊ ዝምድና ዘለዉ ሰባት

 • ፍቕርኻ ብኸመይ ተርኢ ከምኡ ድማ ንመጻምድትኻ ብኸመይ ኣገዳሲት ኮይና ከምዝስምዓ ክትገብራ ትኽእል፧
 • እቲ/ታ ህጻን ኣብ ዝመጻሉ እዋን እቲ ናይ መጻምዲ ዝምድናኹም ብኸመይ መንገድታት ዝቕየር ይመስለኩም፧
 • ሕጅም እቲ/ታ ህጻን ምስመጸን ብኸመይ ንሓድሕድኩም ክትተሓጋገዙ ትኽእሉ፧

ዘክሩ!

Kom ihåg_388548328.jpg

እቲ ሰብነት ድሮ ተዳልዩ እዩ

ምድላዋት ምግባር ንምትብባዕ ናይ ውህስነትን ድሕነትን ስምዒት ቅድሚ ሕርሲ ጽቡቕ’ዩ። ግን ግዴታታት የለዉን። ፕሮፊላክሲስ ወሲድኪ ዲኺ ወይ ፍጹም ናይ ወሊድ ሳንጣ ጠርኒፍኪ ብዘየገድስ ሰብነትኪ ክቆጻጸሮ እዩ።


Chatta med Liv