زندگی با هم – زندگی با فرزند خود

leva_intro.jpg

پدر/مادر شدن

säng.jpg

پدر‭/‬مادر‭ ‬شدن‭ ‬تغییری‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭. ‬کل‭ ‬هویت‭ ‬شما‭ ‬تغییر‭ ‬می​کند‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬یکباره‭ ‬مسئولیت‭ ‬شخص‭ ‬کوچک‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬خواهید‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬کاملاً‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬وابسته‭ ‬است‭. ‬نمی​توانید‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬بخوابید‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬متوجه‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تقاضاهای‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬دنیای‭ ‬بیرون‭ ‬درباره‭ ‬نحوه‭ ‬زندگی‭ ‬مطلوب‭ ‬فرزندتان‭ ‬روبرو‭ ‬هستید‭. ‬والدین‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬روش​های‭ ‬مختلفی‭ ‬واکنش‭ ‬نشان‭ ‬می​دهند‭. ‬از‭ ‬ابراز‭ ‬احساسات‭ ‬خود‭ ‬نزد‭ ‬شخصی‭ ‬صمیمی‭ ‬نترسید‭. ‬


پیوند عاطفی

Amma_2.jpg

فرزند‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬شخصی‭ ‬که‭ ‬راحتی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬می​کند،‭ ‬پیوندی‭ ‬عاطفی‭ ‬برقرار‭ ‬کند‭. ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حال‭ ‬فرزندتان‭ ‬خوش‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬رشد‭ ‬یابد‭. ‬شما‭ ‬با‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬فرزندتان،‭ ‬نزدیکی‭ ‬فیزیکی‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬شناساندن‭ ‬بوی‭ ‬طبیعی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬او،‭ ‬شرایط‭ ‬ایجاد‭ ‬پیوند‭ ‬عاطفی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬فراهم‭ ‬می​کنید‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬از‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬عطر‭ ‬قوی‭ ‬بپرهیزید‭. ‬


تحول عاطفی

Känslostormar.jpg

پس‭ ‬از‭ ‬تولد‭ ‬فرزند،‭ ‬احتمال‭ ‬ایجاد‭ ‬تغییرات‭ ‬شدید‭ ‬هورمونی‭ ‬در‭ ‬بدن‭ ‬مادر‭ ‬زیاد‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬همسر‭ ‬نیز،‭ ‬عواطف‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬دچار‭ ‬نوسان‭ ‬شود‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬نو‭ ‬والدین​ها‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تولد‭ ‬فرزند،‭ ‬دچار‭ ‬اندوه‭ ‬می​شوند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نوبه‭ ‬خود‭ ‬استرس​زاست‭ ‬زیرا‭ ‬شما‭ ‬‮«‬باید‮»‬‭ ‬خوشحال‭ ‬باشید‭. ‬به‭ ‬آن‭ ‬‮«‬گرفتگی‭ ‬خلق‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬زایمان‮»‬‭ - ‬یا‭ ‬به‭ ‬سوئدی،‭ ‬‮«‬گریه‭ ‬و‭ ‬زاری‭ ‬روز‭ ‬سوم‮»‬‭ - ‬گفته‭ ‬می​شود‭ ‬و‭ ‬معمولاً‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬هفته‭ ‬رفع‭ ‬می​شود‭. ‬اگر‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬رخ‭ ‬نداد،‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬PND‭ (‬افسردگی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬زایمان‭) ‬گفته‭ ‬می​شود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت،‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کمک‭ ‬دریافت‭ ‬کنید‭.‬

اگر‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬مشاوره‭ ‬نیاز‭ ‬داشتید،‭ ‬با‭ ‬کلینیک‭ ‬پس‭ ‬زایمانی‭ ‬یا‭ ‬مرکز‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬کودکان‭ ‬تماس‭ ‬بگیرید‭. ‬


رابطه

Det är din tur.jpg

داشتن‭ ‬فرزندان‭ ‬کوچک‭ ‬احتمالاً‭ ‬بزرگترین‭ ‬اضطرابی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬رابطه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬کمبود‭ ‬خواب،‭ ‬اضطراب،‭ ‬تقاضاها‭ ‬و‭ ‬استرس،‭ ‬داشتن‭ ‬بهترین‭ ‬روحیه‭ ‬دشوار‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬رأس‭ ‬همه‭ ‬اینها،‭ ‬باید‭ ‬تمرکز‭ ‬کامل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کودک‭ ‬معطوف‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬همسرتان‭ ‬‮«‬نادیده‭ ‬گرفته‭ ‬می​شود‮»‬‭. ‬یادآوری‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬اغلب‭ ‬می​تواند‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش​های‭ ‬روزمره‭ ‬کمک‭ ‬کند‭. ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬صرف‭ ‬اوقات‭ ‬بیشتری‭ ‬با‭ ‬هم،‭ ‬حتی‭ ‬مدتی‭ ‬اندک‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬از‭ ‬گاهی‭ ‬می​تواند‭ ‬مفید‭ ‬باشد‭.‬


اوقات تنهایی و اوقات با هم بودن

Egentid och tillsammanstid_2.jpg

زمانی‭ ‬که‭ ‬موضوع‭ ‬وقت‭ ‬است،‭ ‬تفاوتی‭ ‬بزرگ‭ ‬بین‭ ‬زندگی‭ ‬با‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬آن​ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬معمولاً‭ ‬برای‭ ‬نو‭ ‬والدین​ها‭ ‬دشوار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬کارهای‭ ‬ضروری‭ ‬وقت‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭. ‬اگر‭ ‬با‭ ‬همسر‭ ‬خود‭ ‬زندگی‭ ‬می​کنید،‭ ‬زمان‭ ‬کمتری‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬رابطه‭ ‬بزرگسالی‭ ‬خود‭ ‬خواهید‭ ‬داشت‭. ‬اما‭ ‬می​توانید‭ ‬نوبتی‭ ‬به‭ ‬فرزندتان‭ ‬رسیدگی‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خودتان‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بیاورید،‭ ‬اما‭ ‬احتمالاً‭ ‬باید‭ ‬تصمیمی‭ ‬واضح‭ ‬برای‭ ‬برنامه​ریزی‭ ‬وقت‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬بگیرید‭. ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ارتباطتان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬قطع‭ ‬نکنید‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬والدین‭ ‬اوقات‭ ‬خوبی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬کل‭ ‬خانواده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بهره‭ ‬می​برند‭. ‬


پنج ساعت جادویی

De fem magiska timmarna.jpg

شما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬زوج‭ ‬باید‭ ‬‮«‬پنج‭ ‬ساعت‭ ‬جادویی‮»‬‭ ‬را‭ ‬تمرین‭ ‬کنید‭. ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬یعنی‭ ‬پنج‭ ‬ساعت‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬کارهای‭ ‬روزمره‭ ‬جدیدی‭ ‬اختصاص‭ ‬دهید‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬به‭ ‬پنج‭ ‬تمرین‭ ‬ساده‭ ‬تقسیم‭ ‬می​شود‭. ‬مورد‭ ‬اول‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭...‬

زمانی‭ ‬که‭ ‬صبح‭ ‬خداحافظی‭ ‬می​کنید

حداقل‭ ‬درباره‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کارهایی‭ ‬که‭ ‬همسرتان‭ ‬می​خواهد‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬روز‭ ‬انجام‭ ‬دهد،‭ ‬بپرسید‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬می​تواند‭ ‬هر‭ ‬چیزی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬ملاقات‭ ‬مهم‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬دندان​پزشک‭ ‬یا‭ ‬بیرون‭ ‬بردن‭ ‬کودک‭ ‬در‭ ‬کالسکه‭ ‬باشد‭.‬

مدت‭: ‬2‭ ‬دقیقه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬x 5‭ ‬روز‭ ‬کاری،‭ ‬جمعاً‭: ‬10‭ ‬دقيقه

زمانی‭ ‬که‭ ‬عصر‭ ‬دوباره‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬می​بینید

در‭ ‬عصر‭ ‬کمی‭ ‬وقت‭ ‬بگذارید‭ ‬و‭ ‬درباره‭ ‬چیزهایی‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬فرصت‭ ‬گله‭ ‬و‭ ‬شکایت‭ ‬بدهید‭ ‬و‭/‬یا‭ ‬اتفاقات‭ ‬خوبی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬روز‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬برای‭ ‬یکدیگر‭ ‬تعریف‭ ‬کنید‭. ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬می​توانید‭ ‬به‭ ‬تمامی‭ ‬مشکلات‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬رابطه‭ ‬بپردازید،‭ ‬اما‭ ‬شامل‭ ‬رویدادهای‭ ‬آن‭ ‬روز‭ - ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬جزئیات‭ - ‬نیز‭ ‬می​شود‭. ‬نفر‭ ‬دیگر‭ ‬گوش‭ ‬می​کند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دیگری‭ ‬حمایت‭ ‬می​کند‭.‬

مدت‭: ‬20‭ ‬دقیقه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬x 5‭ ‬روز‭ ‬کاری،‭ ‬جمعاً‭: ‬1‭ ‬ساعت‭ ‬و‭ ‬40‭ ‬دقیقه

قدرشناسی‭ ‬از‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهید

از‭ ‬هر‭ ‬لحظه‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬دهید‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬قدردان‭ ‬همسر‭ ‬خود‭ ‬هستید‭. ‬

مدت‭: ‬5‭ ‬دقیقه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬x 7‭ ‬روز‭ ‬کاری،‭ ‬جمعاً‭: ‬35‭ ‬دقيقه

نزدیکی‭ ‬و‭ ‬مهربانی

یکدیگر‭ ‬را‭ ‬لمس‭ ‬کنید،‭ ‬بغل‭ ‬کنید،‭ ‬ببوسید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬اهمیت‭ ‬دهید‭. ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬دلخوری​های‭ ‬کوچکی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬روز‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬فراموش‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مهربانی‭ ‬شب‭ ‬به‭ ‬خیر‭ ‬بگویید‭.‬

مدت‭: ‬5‭ ‬دقیقه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬x 7‭ ‬روز‭ ‬کاری،‭ ‬جمعاً‭: ‬35‭ ‬دقيقه

زمان‭ ‬یک‭ ‬به‭ ‬یک

حتماً‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬‮«‬از‭ ‬سر‭ ‬می​گیرید‮»‬‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬علاقه‭ ‬نشان‭ ‬می​دهید،‭ ‬زمانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خودتان‭ ‬اختصاص‭ ‬دهید‭. ‬به‭ ‬پرسش​هایی‭ ‬برای‭ ‬مطرح‭ ‬کردن‭ ‬با‭ ‬همسرتان‭ ‬فکر‭ ‬کنید،‭ ‬مثل‭: ... ‬چگونه‭ ‬گذشت؟‭ ‬احساس‭ ‬تو‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ... ‬چیست؟‭ ‬فکر‭ ‬می​کنی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ... ‬باید‭ ‬چه‭ ‬کاری‭ ‬انجام‭ ‬دهیم؟

مدت‭: ‬2‭ ‬ساعت‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬جمعاً‭: ‬2‭ ‬ساعت‭ ‬جمع‭ ‬کل‭: ‬5‭ ‬ساعت


نزدیکی و رابطه جنسی

sova isär.jpg

پس‭ ‬از‭ ‬بچه‭ ‬دار‭ ‬شدن،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬کمی‭ ‬طول‭ ‬بکشد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬میزان‭ ‬نزدیکی‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬رابطه‭ ‬جنسی‭ ‬در‭ ‬قبل‭ ‬برسید‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬زوجین‭ ‬فکر‭ ‬می​کنند‭ ‬تنها‭ ‬کسانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬می​کنند‭. ‬اما‭ ‬کاملاً‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تمایل‭ ‬مثل‭ ‬موجی‭ ‬در‭ ‬دوره​های‭ ‬مختلف‭ ‬پدیدار‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برود‭. ‬همزمان،‭ ‬فکر‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬عاشقانه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬ندهید،‭ ‬رابطه​ای‭ ‬که‭ ‬صمیمیت‭ ‬و‭ ‬رابطه‭ ‬جنسی‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬هستند‭. ‬مهم‌ترین‭ ‬چیز‭ ‬داشتن‭ ‬جرئت‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬درباره‭ ‬انتظارات‭ ‬و‭ ‬نیازهای‭ ‬خود‭ ‬است‭. ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬آزرده‭ ‬کردن‭ ‬دیگری،‭ ‬احساس‭ ‬پس‭ ‬زده‭ ‬شده‭ ‬یا‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬بودن‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭.‬


نکات ارتباطاتی ویژه زوجین

Sen.jpg
  • به‭ ‬لحن‭ ‬گفتگوی‭ ‬خود‭ ‬توجه‭ ‬کنید‭. ‬اغلب‭ ‬گفتگوها‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬لحنی‭ ‬که‭ ‬شروع‭ ‬شده​اند،‭ ‬خاتمه‭ ‬می​یابند‭. ‬
  • فکر‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬حدس‭ ‬نزنید‭. ‬به‭ ‬جای‭ ‬این‭ ‬کار،‭ ‬بپرسید‭!‬
  • افکار‭ ‬و‭ ‬احساسات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شرح‭ ‬دهید‭: ‬من‭ ‬فکر‭ ‬می​کنم،‭ ‬من‭ ‬معتقدم،‭ ‬من‭ ‬احساس‭ ‬می​کنم،‭ ‬من‭ ‬می​خواهم‭. ‬
  • از‭ ‬اتهام‭ ‬زنی‭ ‬و‭ ‬تعمیم​دهی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬اجتناب‭ ‬کنید‭: ‬تو‭ ‬همیشه‭ ... ‬تو‭ ‬هیچوقت‭ ‬نمی​خواهی‭ ...‬،‭ ‬تو‭ ‬همیشه‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬می​دهی‭... ‬
  • حتماً‭ ‬از‭ ‬درک‭ ‬منظور‭ ‬دیگری‭ ‬مطمئن‭ ‬شوید‭. ‬سؤالات‭ ‬کنترلی‭ ‬مثل‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬بپرسید‭: ‬منظور‭ ‬تو‭ ‬این‭ ‬است؟
  • تفاوت​های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بپذیرید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دیگری‭ ‬مهربان‭ ‬باشید‭. ‬

«اوه، عالی است! کی می​تونم سر بزنم؟

Åh vad roligt.jpg

مهمان‭ ‬شدن‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬هم‭ ‬جذاب‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬چالش‭ ‬برانگیز‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬یاد‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬برای‭ ‬ملاقاتی‭ ‬آمادگی‭ ‬ندارید،‭ ‬مجبور‭ ‬نیستید‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬موافقت‭ ‬کنید‭. ‬اجازه‭ ‬دهید‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬شما‭ ‬پیش‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬تندرستی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬خانواده‭ ‬تمرکز‭ ‬کنید‭. ‬همه‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬احترام‭ ‬بگذارند‭.‬


خوابیدن با هم

Sova tillsammans_1710290017.jpg

خوابیدن‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬کودک‭ ‬همیشه‭ ‬موضوع‭ ‬بحث‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬هیئت‭ ‬ملی‭ ‬سلامتی‭ ‬و‭ ‬تندرستی،‭ ‬برای‭ ‬کودکان‭ ‬زیر‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬پشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تختخواب‭ ‬خود‭ ‬بخوابند‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬نرخ‭ ‬فوت‭ ‬ناگهانی‭ ‬نوزادان‭ ‬است‭. ‬همه‭ ‬کودکان‭ ‬از‭ ‬خوابیدن‭ ‬در‭ ‬تختخواب‭ ‬خود‭ ‬رضایت‭ ‬ندارند‭. ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬کودک‭ ‬در‭ ‬تخت‭ ‬شما‭ ‬بخوابد،‭ ‬فکر‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬بالای‭ ‬تخت‭ ‬و‭ ‬جای‭ ‬مخصوص‭ ‬کودک‭ ‬بگذارید‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬پوشش‭ ‬اتفاقی‭ ‬صورت‭ ‬کودک‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬می​دهد‭. ‬همچنین‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کودک‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬داغ‭ ‬نشود‭. ‬پی​جامه‭ ‬و‭ ‬ملحفه‭ ‬نازک‭ ‬معمولاً‭ ‬کافی‭ ‬است‭.‬


وقتی کودک آرام نمی​گیرد

När barnet känns otröstligt_301455563.jpg

گریه‭ ‬کودک‭ ‬باعث‭ ‬تحریک‭ ‬عاطفی‭ ‬شدید‭ ‬می​شود‭. ‬می​تواند‭ ‬باعث‭ ‬ناامیدی‭ ‬شما‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬صبورترین‭ ‬والدین‭ ‬را‭ ‬دیوانه‭ ‬کند‭. ‬وقتی‭ ‬احساس‭ ‬می​کنید‭ ‬هیچ‭ ‬چیزی‭ ‬عمل‭ ‬نمی​کند‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬دیگر‭ ‬طاقت‭ ‬ندارید،‭ ‬کودک‭ ‬را‭ ‬زمین‭ ‬بگذارید‭ ‬و‭ ‬استراحت‭ ‬کنید‭. ‬اگر‭ ‬همسرتان‭ ‬در‭ ‬کنارتان‭ ‬است،‭ ‬می​توانید‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬بخواهید‭ ‬مراقب‭ ‬کودک‭ ‬باشد‭. ‬هر‭ ‬اتفاقی‭ ‬بیفتد،‭ ‬نباید‭ ‬فرزندتان‭ ‬را‭ ‬تکان‭ ‬دهید‭! ‬اگر‭ ‬به‭ ‬مشاوره‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬نیاز‭ ‬دارید،‭ ‬همیشه‭ ‬می​توانید‭ ‬با‭ ‬مرکز‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬کودکان‭ ‬تماس‭ ‬بگیرید‭.‬


جابجایی کودک خود

Bära bebis_233060395.jpg

زمانی‭ ‬که‭ ‬فرزندتان‭ ‬می​خواهد‭ ‬تمام‭ ‬مدت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬جابجا‭ ‬کنید،‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬می​تواند‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬شدیدی‭ ‬خسته‭ ‬کننده‭ ‬باشد‭. ‬اما‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬بین‭ ‬کودکان‭ ‬بسیار‭ ‬متداول‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬غریزه‭ ‬حفظ‭ ‬سلامتی‭ ‬است‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬کارهایی‭ ‬که‭ ‬می​توانید‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فرزندتان‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬ممکن‭ ‬پوست‭ ‬به‭ ‬پوست‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬بگیرید‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬شال‭ ‬حمل‭ ‬یا‭ ‬آغوشی‭ ‬را‭ ‬وسیله‭ ‬کمکی‭ ‬ارزشمندی‭ ‬می​دانند‭.‬


ابزارک​های کودکان

Bebisprylar_1594926583.jpg

محصولات‭ ‬ویژه‭ ‬نوزادان‭ ‬صنعتی‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭. ‬ایجاد‭ ‬احساس‭ ‬گناه‭ ‬در‭ ‬والدین‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ترفندهای‭ ‬فروش‭ ‬کار‭ ‬دشواری‭ ‬نیست‭: ‬می​خواهید‭ ‬به‭ ‬فرزندتان‭ ‬خوش‭ ‬بگذرد،‭ ‬درست‭ ‬است؟‭ ‬البته،‭ ‬بعضی‭ ‬چیزها‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬وزن‭ ‬خودشان‭ ‬ارزش‭ ‬طلا‭ ‬دارند،‭ ‬اما‭ ‬اغلب‭ ‬آن​ها‭ ‬غیرضروری‭ ‬هستند‭. ‬فرزند‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬صمیمیت،‭ ‬امنیت،‭ ‬عشق،‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬خواب‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭. ‬پایان‭ ‬داستان‭.‬


به یاد داشته باشید!

Kom ihåg_1324320275.jpg

کمی‭ ‬عقل‭ ‬سلیم،‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬راهی‭ ‬دراز‭ ‬پیش‭ ‬می​برد‭. ‬مطالب‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬خواندن‭ ‬درباره‭ ‬نوزادان‭ ‬و‭ ‬کودکان‭ ‬نوپا‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬افکاری‭ ‬سختگیرانه‭ ‬درباره‭ ‬نحوه‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬نوزادان‭ ‬دارند‭. ‬شما‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬کسی‭ ‬می​دانید‭ ‬فرزندتان‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬چیزی‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭.‬


Chatta med Liv