Arbetsmiljösatsningen 2024

Glad arbetsgrupp

VGR fortsätter sin satsning på arbetsmiljön. Satsningen ger möjlighet för regionens förvaltningar och bolag att söka extra resurser för att utveckla verksamhetens arbetsmiljöarbete och skapa en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna. Här hittar ni information om hur ni kan ta del av stödet.

En god arbetsmiljö

Forskning visar att arbetsplatser med god arbetsmiljö är bättre rustade att möta olika typer av utmaningar som kan uppstå. Ett långsiktigt arbetsmiljöarbete som skapar bra förutsättningar och villkor för arbetet är viktigt på vägen mot en god arbetsmiljö. Arbetsmiljösatsningen (AMS) finns här som ett utökat stöd.
ams-triangel.PNG
 

Ansökan

Ansökan är nu öppen! Ansökningsperioden för AMS 2024 är 20 november 2023 till 15 mars 2024.

Skicka in er ansökan via länken nedan

Ansökan AMS 2024

 

Frågor och svar

Vem kan söka?

Alla VGR:s förvaltningar och bolag är välkomna att skicka in en intresseanmälan. Intresseanmälan kan gälla en hel förvaltning eller för ett område, men också för enskilda verksamheter, kliniker eller enheter.

Viktigt är att oavsett på vilken nivå intresseanmälan görs, ska den vara väl förankrad hos er ledning och HR-chef för deras aktiva stöd i arbetet. Det är också ofta viktigt att engagera medarbetarna och skyddsombud vid framtagandet av intresseanmälan. Det är ni som verksamhet som äger ert utvecklingsarbete och ni ska vara beredda på att tillsätta egna personella resurser och engagera HR-funktionen i arbetet.


Hur går det till?

Inför anmälningsperioden undersöker verksamheterna om det finns ett behov för ytterligare insatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett sådant behov kan till exempel komma från resultat från medarbetarenkäten, slutsatser från medarbetarsamtal, behov som lyfts på APT, rapporterade tillbud/olyckor i verksamheten m.m.

Ansvariga hos sökande verksamhet skickar in ansökan via intresseanmälan som är öppen för ansökningar 20 november 2023 – 15 mars 2024.

Fyll i samtliga delar av intresseanmälan för att öka möjligheten för oss att kunna göra en bedömning utifrån ett helhetsperspektiv.

Beredning av ansökan sker i beredningsgrupp som i förekommande fall kan komma att begära kompletterande information eller ett samtal kring ansökan för att kunna ta beslut.

Förslag till beslut skickas till Koncernstab HR, Koncernkontoret för beslut. Ni får återkoppling via e-post.

Efter beviljad insats, initieras processen att, tillsammans med er, planera innehåll och genomförande av insatsen.

Efter genomförd insats ansvarar ni som verksamhet för att driva arbetet vidare och att i det systematiska arbetsmiljöarbetet utvärdera om insatsen nått sitt mål, exempelvis i samband med den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet.


Vad kan AMS stötta er med?

Arbetsmiljösatsningen hjälper er att utforma och genomföra åtgärder som anpassats både utifrån er unika utmaning och er verksamhet. Det primära syftet med satsningen handlar främst om att stärka ett strategiskt, förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som primärt rustar organisationen, snarare än individerna.

ams-abc.PNG

För att lyckas med detta behöver arbetet ofta genomföras som en process för att nå långsiktigt hållbara resultat.

Exempel på tidigare beviljat stöd inom Arbetsmiljösatsningen:

 • Processbaserat arbetssätt för att införa ett mer teambaserat arbetssätt
 • Processbaserat arbetssätt till chef för att sätta strukturer avseende organisering av arbetet på enheten samt säkerställa tillräckliga förutsättningar för cheferna
 • Stöd för att utveckla strukturerna för det fysiska arbetsmiljöarbetet
 • Processbaserat arbetssätt för att sätta strukturer i samband med omorganisation
 • Kartläggning av nuläget inom verksamheten med syfte att upprätta en handlingsplan
 • Processbaserat arbetssätt för att sätta strukturer kring samverkan, kommunikation och delaktighet i arbetsgruppen
 • Processbaserat arbetssätt till chefen att sätta strukturerna i ledningsgruppen

Exempel på insatser som inte beviljats inom Arbetsmiljösatsningen, men som kan beställas från företagshälsovårdens ordinarie utbud:

 • Aktiviteter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet så som ergonomiutbildning, ergonomirond etc.
 • Hälsokartläggningar, hälsoprofiler och inspirationsföreläsningar
 • Utbildning i hälsofrämjande ledarskap
 • Grupphandledning
 • Arbetsmiljösatsningen bekostar inte lönekostnader eller lokalkostnader i samband med externat.


Fler frågor och svar om Arbetsmiljösatsningen