Nationellt hyrbemanningsavtal

Sveriges regioner i samverkan
Nu är det nationella avtalet om hyrbemanning i hälso- ochsjukvården klart. Samtliga 21 regioner ska följa avtalet som gäller i fyra år och ersätter tidigare avtal i regionerna.

Upphandlande myndighet och avtalsförvaltare är Västra Götalandsregionen. Alla regioner ska följa avtalet.

Avtalet är en viktig del i regionernas arbete med att minska kostnaderna och beroendet av inhyrd bemanning. Målet med avtalet är en ökad trygghet och kontinuitet för patienterna, en långsiktigt stabil bemanning och bättre förutsättningar att utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter. 

Avtal har tilldelats 41 leverantörer inom delområde läkare och 54 leverantörer inom delområde sjuksköterska.

Upphandlingen är öppen för ansökningar och kommer vara så under avtalstiden. Ny tilldelning sker två gånger om året (senast sista helgfria fredagen i mars respektive sista helgfria fredagen i september).

För frågor kopplat till anbudsansökan hänvisar vi till upphandlingen, ”RS 2022-03983: Samordnad upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner” i upphandlingsverktyget TendSign.

Medarbetare som arbetar i operationssal

Kontakt

Kontaktväg för regioner
I första hand ska du kontakta din egen regions avtalsansvarig för frågor gällande avtal eller avrop. Övergripande avtalsfrågor kan ställas till e-post:
nationellhyrbemanning@vgregion.se

Kontaktväg för leverantörer
I första hand ska du kontakta berörd regions behörig beställare eller avtalsansvarig för frågor gällande avrop. Övergripande avtalsfrågor kan ställas till e-post:
leverantor.nationellhyrbemanning@vgregion.se