Revision

Västra Götalandsregionens revisorer följer upp att regionfullmäktiges beslut genomförs. Revisorerna granskar alla VGR:s verksamheter varje år för att se att de arbetar effektivt.

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som ska granska den verksamhet som bedrivs i kommunen/landstinget/regionen och pröva om nämnder och styrelser tagit sitt ansvar. Revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och genom det också för medborgarnas räkning. 

Uppdraget är att granska all verksamhet varje år. Revisionen ska också bidra till en effektiv och funktionell verksamhet som ger bästa möjliga service och nytta i förhållande till insatta resurser. Det gör de genom att arbeta stödjande, rådgivande och baserat på dialog med verksamheterna. 

Revisorskollegiet granskar alla regionens nämnder, styrelser och kommittéer. De granskar också bolag och vissa stiftelser.  

Revisorernas ramplanering 2017

Här kan du läsa revisorernas planering för år 2017.pdf

Den kommunala revisionens arbete styrs bland annat av:

Kommunallagen (främst kapitel 9)

Skriften God revisionssed på SKL:s hemsida

Sveriges kommunala yrkesrevisorers (SKYREV) vägledning  

Samarbetsorganet för förtroendevalda revisorers (Starev) kvalitetsvägledning

Kalender

17
maj

Revisorskollegiet

Starttid:
Plats: Regionens Hus
Ort: Vänersborg
14
jun

Revisorskollegiet

Starttid:
Plats: Regionens Hus
Ort: Vänersborg
30
aug

Revisorskollegiet

Starttid:
Plats: Regionens Hus
Ort: Vänersborg
27
sep

Revisorskollegiet

Starttid:
Plats: Regionens Hus
Ort: Vänersborg
25
okt

Revisorskollegiet

Starttid:
Plats: Regionens Hus
Ort: Vänersborg

Publicerad: 2017-04-06 13:39