Internat med förstärkt boendestöd

Utformning av förstärkt boendestöd

Förstärkt boendestöd innebär en högre personaltäthet än på övriga internatet, framför allt på kvällstid/nattetid samt efter skolans slut och på morgonen innan skolan startar. Vi arbetar utifrån genomförandeplaner kopplat till elevens behov.

Vardagsrutiner

Förstärkt boendestöd omfattar stöd i vuxenbildningen. Det innebär att under trygga former få stöd i att planera och strukturera upp sin vardag, att komma upp på morgonen och genomföra morgonrutiner, äta i matsalen på bestämda tider, komma till rätt plats i tid samt få med sig det som behövs under skoldagen. Det innefattar att hålla ordning på, samt städa sitt rum, sköta sin personliga hygien och tvätta sina kläder. Rutinerna ska leda till att eleven efter avslutad skolgång ska ha fått med sig bättre förutsättningar att klara sig själv. Målet är att eleven ska gå mot ökad självständighet i vuxenlivet.

Sociala relationer

Förstärkt boendestöd innebär att man får stöd i socialt samspel för att bland annat hitta strategier för att kunna samspela i sociala relationer och sociala sammanhang. Eleven får också stöd i att skapa en meningsfylld fritid. Målsättningen är att eleven ska känna sig inkluderad och kunna delta i internatets gemensamma kvällsaktiviteter med syfte att förebygga en social isolering under både studietiden och kommande vuxenliv.  

Nivå 1

Vardagsrutiner och exekutiva funktioner

  • Kvälls- och nattpersonal i internatboendet
  • Behov av dagligt stöd med vardagsrutiner, vilket innebär hjälp med att strukturera och planera för en fungerande skolgång och fritid, måltider, hygien samt morgonrutiner.

Sociala relationer

  • Daglig övning i socialt interaktion/socialt samspel.
  • Möjlighet till Daglig hjälp med att hitta strategier i vardagssituationer
  • Möjlighet till dagligt stöd kring individuella behov kopplat till social interaktion

Stöd på Nivå1 lämpar sig för elev med övervägande svåra eller måttliga begränsningar inom ovanstående områden. Stödet innebär en tät kontakt med personal samt nattpersonal i boendet.

Nivå 2

Vardagsrutiner och exekutiva funktioner

  • Daglig tillgång till kvälls- och nattpersonal
  • Vid behov finns personal tillgänglig för stöd med vardagsrutiner, vilket innebär hjälp med att strukturera och planera för en fungerande skolgång och fritid, måltider, hygien samt morgonrutiner

Sociala relationer

  • Behov av visst stöd i social interaktion/socialt samspel
  • Möjlighet till hjälp med att hitta strategier i vardagssituationer
  • Möjlighet till stöd kring individuella behov kopplat till social interaktion

Stöd på Nivå 2 lämpar sig för elev med övervägande lindriga begränsningar inom ovanstående områden. Stödet innebär ett visst stöd med vardagsrutiner och sociala relationer där eleven har en högre självständighetsgrad. Nattpersonal finns tillgänglig i närliggande boende.

Information till dig som vårdnadshavare

Är din ungdom i behov av att bo på skolans internat och behöver förstärkt boendestöd för att klara sin vardag under skolveckan? För mer information om hur vi arbetar, vänligen kontakta vår samordnare för internat med förstärkt boendestöd:

Fredrik Höglund, telefon: 076-724 72 91, fredrik.hoglund@vgregion.se

För att bli beviljad insatser inom förstärkt boendestöd måste du som vårdnadshavare ansöka i er hemkommun hos handläggare inom socialtjänsten eller LSS i god tid. Vår verksamhet är registrerad som Öppen verksamhet för vård del av dygn enl. 7 kap. 1 § P 4 SoL, och ett beslut om insatser krävs för att kunna få förstärkt boendestöd.