Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Livsstil

Bipolär sjukdom påverkar många områden i livet. Utöver läkemedelsbehandling påverkar livstilsfaktorer och kännedom om egna stress- och sårbarhetsfaktorer hur man själv kan hantera sin sjukdom.

Många personer klarar sig inte enbart med läkemedelsbehandling för att hålla sig besvärsfria. Förändringar i livstilen är ofta nödvändig för att förhindra återinsjuknande i nya episoder. En viktig del av behandlingen av bipolär sjukdom är att kartlägga och försöka påverka livstilsfaktorer.

Dygnsrytm

Sömn

Rutiner i vardagen

Balans mellan aktivitet och återhämtning

Tidiga tecken

Arbete och sysselsättning

Arbetsrehabilitering

Vikten av en regelbunden dygnsrytm och rutiner

Dygnsrytm

Människor är olika känsliga för förändring av dygnsrytmen. Hos personer med bipolär sjukdom finns en väldokumenterad känslighet vad gäller den biologiska rytmens stabilitet. Med biologisk rytm menas att olika funktioner i kroppen och hjärnan är samordnade och följer ett dygn på ungefär 24 timmar. Det handlar om processer som är viktiga för vårt fysiska välmående och fungerande t ex ämnesomsättning och produktion av olika hormoner. Sådana processer gör exempelvis att vi känner oss tröttare vissa tider på dygnet. Många kan enkelt relatera till upplevelsen av störd dygnsrytm vid exempelvis jet-lag eller skiftarbete. Rutiner kring sömn, mat och aktiviteter gör att kroppen fungerar som bäst.

Sömn

Hos personer med bipolär sjukdom är det vanligt med sömnproblem under sjukdomsepisoder. Många upplever också kvarvarande sömnproblem mellan sjukdomsepisoderna. Förändringar i sömnrutiner kan medföra instabilitet i stämningsläget. Det kan också vara ett tidigt tecken på återinsjuknande. Vid sömnproblem är det viktigt med kunskap om strategier för att sova gott. Eftersom sömnen är så viktig vid bipolär sjukdom, och samtidigt lätt blir störd, behöver personer med bipolär sjukdom ibland tillfälligt sömnläkemedel för att komma till rätta med sömnen. Långtidsanvändning av sömnmedel bör undvikas om möjligt.

Rutiner i vardagen

Det finns en koppling mellan dagliga rutiner och mående. Dagliga rutiner för lätt tankarna till när en person stiger upp, äter, städar och handlar. Men dagliga rutiner innefattar också det sociala umgänget med familj och vänner. Vid bipolär sjukdom är det svårt att upprätthålla regelbundenhet och rutiner eftersom skiftningarna i stämningsläge och aktivitetsnivå gör att man periodvis drar ner på aktiviteter alternativt ägnar sig åt fler aktiviteter än vanligt. Det sociala livet tenderar också att påverkas mycket. Omvänt kan också förändringar i sociala relationer, till exempel att man blir förälder eller sambo, påverka dagliga rutiner som när man äter middag eller går och lägger sig. För personer med bipolär sjukdom är det viktigt att bibehålla grundläggande rutiner även under sjukdomsepisoder.

Balans mellan aktivitet och återhämtning

Med balans mellan aktivitet och återhämtning menas att utifrån en persons individuella förutsättningar hitta rätt mängd och rätt variation mellan olika aktiviteter och vila. Brist på återhämtning kan leda till sämre förmåga att hantera stress med utmattningsliknande symtom. Många behöver se över sina olika aktiviteter och i vissa fall skapa en konkret struktur eller handlingsplan för att få rätt balans mellan aktivitet och vila.

Tidiga tecken

Med utgångspunkt i hur vardagen vanligen ser ut (rutiner, dygnsrytm och intressen) kan avvikelser från det "normala" vara ett tecken på återinsjuknande i mani/hypomani eller depression. Ju tidigare dessa tecken upptäcks desto större möjlighet att förhindra en ny episod. Kunskap om tidigare sjukdomsepisoder kan ge värdefull information om vilka faktorer som utgör en risk och/eller är ett tidigt tecken på en ny episod. En viktig del i den förebyggande behandlingen vid bipolär sjukdom går ut på att kartlägga individuella tidiga tecken såväl som risk- och skyddande faktorer.

Arbete och sysselsättning

Arbete och meningsfull sysselsättning har stor betydelse för alla människors livskvalitet. Arbetet kan ibland behöva anpassas utifrån individuella behov och förutsättningar. Vid bipolär sjukdom kan det innebära att det finns ett behov av förkortad eller flexibel arbetstid. Vissa arbetsförhållanden så som skift eller nattarbete lämpar sig sämre för personer med bipolär sjukdom. För att kunna fungera bra i arbete är det viktigt med stöd från arbetsplatsen. Det är dock högst individuellt huruvida det känns lämpligt att informera arbetsgivaren om sjukdomen. I samband med sjudomsepisoder är många sjukskrivna. För vissa personer kan svåra sjukdomsepisoder och längre sjukskrivningsperioder leda till betydande svårigheter att komma ut i och upprätthålla arbete.

Arbetsrehabilitering

From 2016 finns det en lag som reglerar arbetsgivarens ansvar gällande arbetsrehabilitering, att arbetsrehabilitering sker på arbetsplatsen i dialog med arbetsgivaren. För att utreda behov av rehabilitering, och/eller planera rehabiliteringsinsatser krävs oftast ett möte där patient, läkare, Försäkringskassa, arbetsgivare eller Arbetsförmedling och andra som har betydelse för rehabiliteringen närvarar.

Senast uppdaterad: 2019-01-09 10:08