به کودک در درس خواند کمک کنید

اینکه تحصیل در مدرسه خوب پیش برود از چند جهت مهم است. موفقیت در تحصیل عزت نفس را تقویت کرده و کودک برای آینده بهتر تجهیز می شود. علیرغم اینکه کارکنان مدرسه مسئولیت بزرگی در قبال امور روزمره فرزند شما در مدرسه را بر عهده دارند، والدین نقش مهمی را بازی می کنند.

والدین می توانند فرزند خود را به شیوه های مختلف حمایت کنند. از طریق تماس با مدرسه می توانید بخوبی نظارت داشته باشید که توقع مدرسه از فرزند شما، هم از لحاظ کارهای درسی و هم از لحاظ رفتاری، چیست. با داشتن یک ارتباط خوب از ابتدا، راحت تر می توان در صورت بروز مشکل با مدرسه تماس گرفت. همچنین امور روزمره ای در خانه نیز وجود دارد که بتوان کودک را در کار مدرسه حمایت کرد، بطور مثال اینکه کودک به موقع برای رفتن به مدرسه راه بیفتد و تکالیف درسی خود را انجام داده باشد.

Vuxen kvinna pratar med pojke som sitter vid en dator

بنظر شما چه موردی در تماس کنونی شما با مدرسه خوب عمل می کند؟ احساس می کنید که شما در خانه روند های روزمره خوبی برای حمایت از فرزندتان در کارهای مدرسه او دارید؟ آیا موردی هست که بتواند بهتر شود؟ در اینجا راهنمائی و ترفند دریافت می کنید که می تواند به شما کمک کند.

نیازهای کودک برای موفقیت در مدرسه

 • کتاب ها و لباس های ورزشی و غیره او آماده باشند
 • در کلاس درس تمرکز حواس داشته باشد
 • جرأت کند سوال بپرسد
 • به دیگران احترام بگذارد
 • در کار های مدرسه خود پشتکار داشته باشد
 • مقررات مدرسه را رعایت کند

والدین می توانند در موارد زیر به کودک کمک کنند:

 • در خانه روند های روزمره ایجاد کنند
 • با آموزگاران ارتباط داشته باشند
 • یک فهرست کنترل روزانه تنظیم کنند

راهنمائی های مفید:

 • با آموزگاران ارتباط منظم و مرتب داشته باشند. در جلسات ملاقات والدین و جلسه پیشرفت تحصیلی شرکت کنند.
 • کسب اطلاع کنند که در تیم تندرستی دانش آموزان چه افرادی کار می کنند. در صورت کوچکترین نگرانی با آنها تماس گرفته شود.
 • روی برنامه تحصیلی فرزند خود نظارت داشته باشند.
 • تکالیف درسی و آزمون را زیر نظر داشته باشند. روند های هفتگی برای اینکار داشته باشند – بطور مثال روزهای یکشنبه تکالیف درسی و آزمون های هفته پیش رو را مرور کنند.
 • هر روز کمی با فرزند خود (حداقل ده دقیقه) در باره کارهای مدرسه و چگونگی گذران آنروز در مدرسه صحبت کنند.
 • هر از گاهی با کودک در باره اهمیت تحصیل صحبت کنند.
 • از انتظارات آموزگاران برای نوع رفتار در کلاس درس کسب اطلاع کنند.
 • یک محل آرام و ساکت با روشنائی کافی برای درس خواندن کودک فراهم کنید.

فهرست کنترلی روزانه

آیا انجام داده ام...

 • آیا نگاه کرده ام که فرزندم تکالیف درسی دارد و کنترل کرده ام که او آنها را انجام داده باشد؟
 • آیا با فرزندم در باره ماده های درسی، تجربیات او در مدرسه و دوستان مدرسه اش صحبت کرده ام؟
 • آیا تلاش ها، سعی ها و موفقیت های او را تشویق کرده ام؟
 • آیا از فرزندم سوال کرده ام به چه کمکی نیاز دارد؟

مشکلات را اغلب می توان حل کرد

مثال شماره 1

مشکل: فرزند من اعلب با هم سن و سالان خود در مدرسه اختلاف پیدا می کند ولی من نمی دانم مدرسه در این مورد چکار می کند.

راه حل: به معلم ها زنگ بزنید و باهم در مورد چگونگی دیدگاه خود به وضعیت گفتگو کرده و بگویید که می توانید تماس های مکرر داشته باشید تا وضعیت را پیگیری کنید.

مثال شماره 2

مشکل: کودک همیشه اطلاعات مربوط به مدرسه با خود نمی آورد.

راه حل: برای معلم تعریف کنید که این مشکل وجود دارد و با هم یک راه حل پیدا کنید.

فیلم نمونه

اینکه شما هر روز چگونه با فرزند خود ارتباط بر قرار می کنید برای میزان همکاری او با شما در مورد کارهای مدرسه مهم است. این فیلم های نمونه، با مشارکت هنرپیشه ها، یک مادر را نشان می دهند که با فرزند خود راجع به یک روند روزمره برای تکالیف درسی ارتباط برقرار می کند. بنظر شما چه چیزی به بهترین همکاری منجر می شود؟ شما می توانید تحت عنوان "ارتباطات خوب" راهکارهای مفیدی را برای برقراری ارتباط بخوانید.

ارتباطات خوب

حمایت کودک در کارهای مدرسه: شیوه خوب

حمایت کودک در کارهای مدرسه: شیوه نه خیلی خوب

جمع بندی:

 • شما بعنوان پدر/مادر نقش مهمی برای تحصیل کودک در مدرسه بازی می کنید و می توانید به شیوه های مختلف او را حمایت کنید.
 • از طریق تماس با مدرسه نظارت خوبی بر آنچه که از فرزند شما از لحاظ درسی و رفتاری کسب می کنید.
 • با داشتن یک تماس خوب با مدرسه از ابتدا، تماس در صورت بروز مشکل آسانتر می شود.
 • خوب است در خانه روندهای روزمره وجود داشته باشد، بطور مثال کودک به موقع برای رفتن به مدرسه راه بیفتد و تکالیف درسی خود را انجام داده باشد.