Inkluderande lärmiljöer

Att arbeta med insatser kring daglig rörelse är en naturlig del i att främja inkluderande lärmiljöer, utifrån fysiska, pedagogiska och psykosociala dimensioner.

Här hittar du information om hur inom- och utomhusmiljöer kan tillgängliggöras. Kika gärna under fliken för Medarbetare för att få ännu fler tips om hur rörelse kan användas för att skapa inkluderande miljöer.

Inomhusmiljö

Arbetsmiljön i skolan är viktig för hälsan och trivseln. Bord och stolar ska vara anpassade till elevernas olika längd för att undvika problem med nacke och axlar, men också ljud och ljus är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Under längre lektionspass kan det också vara viktigt att eleverna kan variera sittställning, kunna stå eller vid behov röra sig lite lätt för att behålla koncentrationen. Klassrum som främjar rörelse brukar kallas för ”aktiva klassrum”, vilket innefattar både inredning, undervisningsform och rörelsepauser. Sök på "aktiva klassrum" på webben och samla inspiration!

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger värdefulla tips på inkluderande lärmiljöer för Rörelse och fysisk aktivitet (spsm.se)

Lektioner

Hitta tips om hur rutiner och miljön i klassrummet kan främja rörelse!

Utomhusmiljö

Den fysiska omgivningen har stor betydelse för att främja barns och ungas hälsa, utveckling och lärande. Skolgårdar som väcker lust till rörelse, ger utrymme för nyfikenhet och spänning samt stimulerar till nya utmaningar kan bidra till ökat välmående för barn och unga.

Hos Boverket finns en Vägledning om förskolors och skolors fysiska miljö. Den handlar om hur man kan gestalta förskolor och skolors fysiska miljö för att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Vägledningen beskriver och illustrerar hur detta kan göras under hela gestaltningsprocessen – från strategisk planering till förvaltning.

Folkhälsomyndighetens skrift Lagom sol och mer grönska – Utemiljöer i förskola och grundskola som främjar barns hälsa belyser vikten av att utforma grönskande utemiljöer för barn i förskola och grundskola för att bland annat främja ett naturligt solskydd och fysisk aktivitet.

Raster

Hitta tips om hur raster kan användas för att främja inlärning och hälsa!

Inkluderande lektioner i Idrott och hälsa

Lärmiljöer i Idrott och hälsa påverkar lusten till rörelse och deltagande. Genom att använda rörelserikedom som kompass vid designen av lektionerna ökar vi chansen att fler vågar, vill och kan delta. Läs mer om rörelserikedom och hur det praktiskt kan tillämpas Om rörelserikedom – Change the game (change-the-game.se).

Riksidrottsförbundet har samlat Inspiration till rörelse och idrott - Riksidrottsförbundet (rf.se) från olika idrottsförbund för att inspirera skolor att skapa mer rörelseglädje.

För elever som av olika anledningar har svårt att delta i ordinarie Idrott- och hälsalektioner erbjuder allt fler skolor specialidrott som en del i det individuella åtgärdsprogrammet. De elever som rör sig minst har mest att vinna på att börja röra på sig och genom anpassad idrottsundervisning kan de både uppleva rörelseglädje, förbättra sin motorik, få positiva hälsoeffekter och godkända betyg. Exempelvis kan de under specialidrotten få träna på sådant som de kommer att göra under nästa lektion i Idrott och hälsa med klassen. Det kan också fungera så att specialidrotten helt enkelt ersätter lektionerna i Idrott och hälsa. Karl Johansskolan i Göteborg erbjuder specialidrott - se reportaget på Lärtorget.