Elevhälsa

Fysisk aktivitet har stor effekt på såväl fysiskt som psykiskt mående. Du som medarbetare inom elevhälsan kan arbeta på fler olika sätt med enskilda elever som är otillräckligt fysiskt aktiva.

Alla elever nås inte av skolans generella insatser med daglig rörelse, såsom rastaktiviteter och aktiviteter efter skoldagens slut. För elever som inte rör på sig tillräckligt kan ett skräddarsytt stöd behövas -och då har du som medarbetare inom elevhälsan en viktig roll. Elever som rör sig minst har mest att vinna på att börja röra på sig! 

Genom samtal kring fysisk aktivitet, motivations- och familjestödsinsatser samt ordination av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) kan enskilda elever få stöd till att hitta rörelseglädje och en väg till aktivare vanor.

Exempel på arbetssätt inom elevhälsoteamet

  • Aktiva möten: Hur ser mötet mellan eleven och elevhälsoteamet ut? Kanske kan du erbjuda eleven gående samtal (”walk and talk”) eller att prata under bollspel, som alternativ till ett sittande samtal. Ibland upplever eleven att det blir mer naturligt att prata under rörelse än att sitta i ett rum. 
  • Rådgivande samtal om fysisk aktivitet: Följ upp hälsosamtalet när du identifierat en elev som är otillräckligt fysiskt aktiv. Främja goda levnadsvanor - Kunskapsguiden 
  • Fysisk aktivitet på Recept (FaR): FaR kan användas som förebyggande eller åtgärdande insats för elever som är otillräckligt fysiskt aktiva och som inte mår bra. På Fysisk aktivitet - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen kan du läsa mer om metoden samt hitta utbildningar, material med mera.  
  • GoFaR: GoFaR är en utveckling av metoden FaR, som provats och utvärderats i vissa regioner. Metoden innebär att skolan skapar en stödjande miljö utifrån elevens nätverk och engagerar fler medarbetare på skolan för att peppa eleven. Här kan du se en film om hur GoFaR testades i Helsingborg: GoFaR – Gemensamt Ordnad Fysisk Aktivitet på Recept - YouTube 

Tips på verktyg och samtalsmaterial

  • Swenurse: Riksföreningen för skolsköterskor har ihop med dietisternas och fysioterapeuternas riksförbund tagit fram samtalsstöd kring levnadsvanor: Levnadsvanor | Svensk sjuksköterskeförening. 
  • Aktivitetsmätning: Att mäta aktivitet motiverar många till mer rörelse – allt från enkla stegräknare till aktivitetsmätare i smarttelefoner sammankopplade med fitnessarmband kan användas. Att skriva ner hur man rör sig i en aktivitetsdagbok är också ett sätt. 
  • Rörelsenyckeln: Rörelsenyckeln är ett stödmaterial för dig som arbetar med barn och unga. Använd gärna nyckeln i dina samtal för att inspirera till ökad fysisk aktivitet. På www.vgregion.se/rorelsenyckeln finns verktyget Rörelsenyckeln, information om hur man beställer den, material för utskrift på 5 olika språk, bilder för infoskärmar med mera. 
  • Så här vill jag ha det - idrott och rörelseaktiviteter: För elever som kan behöva extra stöd för att delta i rastaktiviteter, kartlägg vad som är viktiga faktorer gällande rörelse för eleven. Det kan handla om instruktioner och andra förberedelser, miljöfaktorer samt behov av återhämtning. Ta stöd av vårdnadshavare vid behov. Använd gärna bildstödet Såhär vill jag ha det på idrotten.pdf. 
  • Rörelseguiden: På Rörelseguiden - vgregion.se kan du hitta tips om olika aktiviteter, inspiration, information och motivationsstöd kring fysisk aktivitet.
  • Webbinarium för föräldrar om fysisk aktivitet för barn och unga: Centrum för fysisk aktivitet anordnar webbinarier för vårdnadshavare om fysisk aktivitet och hur man kan stötta sitt barn till mer rörelse. Här ges även möjlighet till att ställa frågor. Läs mer på:Webbinarier - Rörelseguiden (vgregion.se).