Systematiskt arbetssätt med daglig rörelse

Det finns flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när ett nytt eller förbättrat arbetssätt för fysisk aktivitet i skolan ska införas. Precis som med annat systematiskt kvalitetsarbete behöver nuläge, behov och förutsättningar kartläggas och bedömas. Det behöver också finnas en struktur för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

På den här sidan hittar du tips, inspiration och förslag, som kan vara till stöd i processen för att arbeta med daglig rörelse i skolan, på ett strukturerat sätt. Utgå från de delar som är relevanta för just din skola!

Var är vi?

Kartlägg nuläge: hälsa/aktivitet, behov och förutsättningar

Stöd och underlag för implementering

De olika modulerna på sidan bygger på Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete, Folkhälsomyndighetens checklista för implementering med kvalitet samt Generation Peps implementeringsguide för förskola och skola. Här finner du bland annat dessa källor samt andra riktlinjer, forskning och annat kunskapsstöd.