7 innovationsprojekt i primärvården beviljades medel i Innovationsfondens 2:a utlysning!

Uppdaterad:
Publicerad:

Primärvården inkom med 15 ansökningar varav 7 beviljades medel (46,7 %). Dessa 7 projekt utgjorde 33,3 % av totalt 21 beviljade projekt i Västra Götalandsregionen.

Nedan listas beviljade ansökningar från primärvården. Detaljerade projektbeskrivningar publiceras inom kort. 

  • 5 st.  Regionhälsan
  • 1 st.  Närhälsan
  • 1 st.  Wästerläkarna

Barn- och unga med psykisk ohälsa i primärvården - en behovsanalys, Irene Svenningsson, FoU primär och nära vård Fyrbodal, 100 000 kr.

Det krävs ett ökat stöd och bättre tillgänglighet till vård på ett tidigare stadium för barn och unga med psykisk ohälsa i primärvården. Vi vill göra en behovsanalys för att identifiera brister och styrkor i vården för denna grupp för att i nästa steg pröva att utveckla en vårdsamordnarfunktion i primärvården.


Kommunikationsplattform för FaR-behandling av barn med obesitas, Susanne Bernhardsson, FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän, 100 000 kr.

Projektet innebär att anpassa, testa och utvärdera ett digitalt stöd i behandling med Fysiskt aktivitet på recept (FaR) för barn med obesitas. Systemet består av en webapplikation för vårdgivare och en mobilapp för patienter och möjliggör digitalt aktivitets- och motivationsstöd till barn och föräldrar, enkel kommunikation och förenklad administration.


Pilot BMM online Södra Älvsborg - En digifysisk barnmorskemottagning, Ann Törneld, Alingsås barnmorskemottagning, 100 000 kr

Vi hoppas kunna lägga grunden för en digital barnmorskemottagning som ökar tillgängligheten för våra invånare, minskar väntetiderna för preventivbesök, även de fysiska. Skapa en mer jämlik vård och möjlighet att i hela VGR kunna erbjuda ett första graviditetsbesök inom en vecka.


Sjukvårdens Larmcentral VGR (SvLc VGR) utvecklar samverkan med mobila team i VG, Hanna Segerstedt, Sjukvårdens larmcentral VGR, 100 000 kr.

Utifrån tidigare projekt har vi haft möjlighet att se över vilka mobila team som finns tillgängliga i regionen. Nu vill vi utveckla ett arbetssätt som underlättar samverkan mellan de olika mobila teamen och Sjukvårdens larmcentral VGR. Vi vill underlätta den nära vården och att patienten får rätt vård på rätt vårdnivå redan från första vårdkontakten.


Vaccinacceptans- kartläggning och intervention i ett geografiskt område utifrån en WHO-modell, Ann Sofie Cavefors, Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän, 99 820 kr.

Vaccinationstäckningen för mässling bland tvååringar i Angered, Göteborg, är för låg för att skydda individ och samhälle. Vi arbetar utifrån en modell som är ny för VGR, där grunden är en väletablerad WHO-metod, Tailored Immunization Programmes (TIP).


Digifysisk klimakteriemottagning i primärvården, Maja Wahlström, Wästerläkarna Hängpilsgatan, 99 950 kr.

Projektet syftar till att förbättra och effektivisera vårdkedjan med en lättillgänglig digifysisk klimakteriemottagning inom primärvården – en helt ny vårdform för VGR. Detta via en digital plattform som erbjuder information, individanpassad rådgivning, behandling och uppföljning samt triagering förvidare fysisk bedömning.


Tillämpning av neurofeedback för patienter med svår stressrelaterad ohälsa vid Vårgårda vårdcentral, Johan Nilsson, Närhälsan Vårgårda vårdcentral, 99 521 kr.

Det övergripande syftet med föreliggande projekt är undersöka användbarheten och förutsättningarna för att integrera neurofeedback i en vårdcentrals behandlingsupplägg. Genom att erbjuda svårbehandlade patienter med stressrelaterad ohälsa neurofeedbackträning antas möjligheten till positiva behandlingsresultat öka.