Processtöd för implementering i primärvård (PRIMP)

Primärvården är ofta den första vårdkontakten oavsett vilka symtom patienten söker för. Primärvården har därför ett mycket brett diagnosspektrum att arbeta med och bevaka avseende kunskapsutvecklingen. Nästan samtliga planerade PSV kommer att påverka primärvårdens arbete.

Regionområde FoUUI primär och nära vård har uppdrag att starta en satsning på ett processtöd för implementeringen av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSV) i primärvården. 

Aktuell information gällande implementeringen av PSV i primärvården, stödmaterial och primärvårdsanspassade versioner av PSV till verksamheterna återfinns på sidorna för Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på Vårdgivarwebben. 

Mer om PRIMP

Processtöd för implementering i primärvård (PRIMP) är en stödfunktion kopplad till både den regionala kunskapsstyrningsorganisationen och FoUUI primär och nära vård.

PRIMP-teamets roll är att bidra med expertkunskap om implementering och förändringsledning för att möjliggöra införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) i primärvården Västra Götaland (VGR) på ett sådant sätt att effekten av implementeringen blir den önskade: jämlik, kunskapsbaserad, personcentrerad och sammanhållen vård.

Personcentrering innebär att patientens behov sätts i fokus, vilket är centralt för att synliggöra individuella preferenser och behov samt en förutsättning för jämlik vård. Sammanhållen vård förutsätter samsyn kring tydlig planering av vården, fasta vårdkontakter och multiprofessionell samverkan. Fokus på patientens upplevelse av vården som helhet genom personcentrering och samordning, snarare än det medicinska innehållet i enskilda vårdmöten, skiljer PSV från sedvanliga medicinska riktlinjer.

Utifrån forskning om implementering och i dialog med forskningsplattformen innovation och organisation FoUUI primär och nära vård, Primärvårdsrådet, Samordningsrådet Primärvård samt chefer och medarbetare inom vårdvalen har PRIMP tagit fram en konkret handlingsplan för implementeringen. PRIMP har även gjort en analys av implementeringshinder och implementeringsstrategier kopplat till införande av PSV i primärvården VGR. Fortsatt dialog med både verksamheter och beslutsfattare för att möjliggöra både kortsiktiga och långsiktiga lokala och regionala beslut som ger stöd att arbeta personcentrerat och sammanhållet har identifierats som central för lyckad implementering.


Kontakta PRIMP

PRIMP

Elisabet Gervind

Projektledare PRIMP, leg. psykolog

Märit Löfgren

Vice projektledare PRIMP

Resurser och länkar

Regional kunskapsstyrning

Alla Sveriges regioner skapar ett gemensamt system för att styra kunskap. Målet är att vårdpersonal ska få ett bättre kunskapsstöd vid behandlingar, att patienter upplever en ökad kvalitet och att vården ska bli mer jämlik. Du kan läsa mer om hur VGR arbetar med detta på sidorna för kunskapsstyrningen på Vårdgivarwebben.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV)

För mer information om de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen och hur VGR arbetar med dessa kan du läsa mer på sidan för dessa på Vårdgivarwebben. Här hittar du även kontaktuppgifter till kontaktpersoner och införande ansvariga.

Personcentrerat arbetssätt i VGR

Personcentrerat arbetssätt (PCA) innebär att se patienten som en person, som är mer än sin sjukdom. Västra Götalandsregionen arbetar med att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt för att stärka patientens ställning, där patientens delaktighet i sin vård och behandling är central. Mer information om hur VGR arbetar med PCA på Vårdgivarwebben.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)

NKK är ditt stöd i den kliniska vardagen när du arbetar nära patienter. NKK uppdateras regelbundet med regional information kopplat till de personcentrerade jämlika vårdförloppen som tas fram och implementeras. (extern webbplats)

PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet är primärvårdens eget kvalitetssystem, där du och dina kollegor på ett enkelt sätt kan utvärdera hur ni tar hand om era patienter. ​Det är ett stöd för intern användning i era egna kvalitetsarbeten. Länk till PrimärvårdsKvalitets webbplats.

Den nationella sidan för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

På den nationella webbplatsen om kunskapsstyrning hälso- och sjukvård hittar du information från SKR och de nationella arbetsgrupperna om bland annat kunskapsstöd, personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt de vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer som är på remiss (extern webbplats).

Nyheter från PRIMP

Nyheter från Processtöd för implementering i primärvård (PRIMP)

  • Pilottestning av PSV Hjärtsvikt nydebuterad

    Syftet med testningen är att pilotutvärdera regionalt anpassade PSV så att både patienter och medarbetare tidigt i införandeprocessen ska kunna delge sina upplevelser. På så vis kan implementeringshinder och förbättringar identifieras och hanteras innan breddinförande görs.

  • Hur går det med implementeringsarbetet med personcentrerade sammanhållna vårdförlopp i primärvården (PSV)?

    Under våren har arbetet med implementeringen av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen (PSV) fortskridit i primär och nära vård. PRIMP har bland annat sammanställt en rapport, bjudit in till dialogmöten med professionsrepresentanter inom primär och nära vård samt genomfört en serie workshops med fokus på implementering av PSV höftledsartros- primärvård, PSV knäledsartros och PSV kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.