Vi är FoUUI primär och nära vård

Regionområde FoUUI primär och nära vård är en tydlig och engagerad samverkanspartner, en fullskalig aktör och en sammanhållen stödresurs för forskning, utbildning, utveckling, innovation och implementering av ny kunskap och nya arbetssätt inom primär och nära vård. 

Tillsammans med, och för medarbetare inom privat och offentligt driven primär och nära vård skapar vi möjligheter för kunskapsskapande, nytänkande och lärande. Vi säkerställer och möjliggör vård och klinisk utbildning präglad av hög kvalitet och verkar för en hög kompetens bland medarbetare inom den primära och nära vården.

Vi samverkar med lärosäten, andra regionala förvaltningar, kommunerna samt den regionala och nationella kunskapsstyrningsorganisationen. Genom detta bidrar vi till den framtida kompetensförsörjningen och patientsäkerheten på vårdverksamheter inom primär och nära vård i hela Västra Götalandsregionen.

FoUUI primär och nära vård samlar kraften inom våra områden* för att möta den nära vårdens behov av en sammanhållen, flexibel och lösningsfokuserad verksamhet och sömlöst kroka arm med ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem med patienten i centrum. Tillsammans med vårdverksamheterna och Göteborgs universitet bildar vi primärvårdens Universitetssjukvårdsenheter i Västra Götalandsregionen.

Vi driver även FoUUI-frågor på nationell nivå och representerar primär och nära vård inom Västra Götalandsregionen i internationella sammanhang.

*Forskning, utbildning, utveckling, innovation och implementering inom primär och nära vård i Västra Götalandsregionen

Vi och våra verksamheter erbjuder

 • Arenor och aktiviteter för samverkan och kompetensutveckling till exempel genom kurser, seminarier, konferenser för medarbetare och chefer inom primär och nära vård.  
 • Kontaktnätverk där andra FoUUI-organisationer och utbildningsaktörer inom och utanför Västra Götalandsregionen ingår.  
 • Stöd, handledning och ledning av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt genom hela processen.  
 • Stöd och samverkan med chefer, handledare, utbildningsläkare och studerande på alla primärvårdsenheter inom Västra Götalandsregionen.  
 • Nätverk för handledare, forskare, doktorander och andra studerande.  
 • Yrkesspecifika kompetensutvecklings- och lärandeaktiviteter för medarbetare och chefer inom primär och nära vård, till exempel ST-dagar, chefskurser och fortbildning för handledare. 
 • Kvalitetssäkring av praktikplatser och utbildningstjänster inom primär och nära vård. 
 • Information, kunskap och bistånd vid ansökan om finansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. 
 • Verktyg och stöd till forskare för spridning av forskningsresultat, både populärvetenskapligt och vetenskapligt. 
 • Processtöd och verktyg vid implementering av nya arbetssätt och ny kunskap i primär och nära vård relaterad till Kunskapstyrningsorganisationen i Västra Götalandsregionen. 
 • Möjligheter för medarbetare att ta del av information om pågående forskning och forskningsresultat från den primära och nära vården. 

Vårdverksamheterna inom primär och nära vård inkluderar de offentligt drivna vårdverksamheterna inom Närhälsan och Regionhälsan samt de privata vårdverksamheterna med avtal enligt Vårdval.  

FoUUIs verksamheter är brobyggare mellan universitet, högskolor och den primära och nära vården. Genom FoUUIs arbete förbättras förutsättningarna för forskning, utbildning, utveckling och innovation inom primär och nära vård på politisk och ledningsnivå.  Tillsammans med vårdverksamheterna med läkarutbildning och Göteborgs universitet möjliggör vi för ackrediteringen som Universitetssjukvårdsenheter i primärvården i Västra Götalandsregionen.   

Bildkollage som visar fyra byggnader där FoUUI-centrum är lokaliserade.

Mötesplats FoUUI-centrum

Våra verksamheter finns samlokaliserade på fyra lokala mötesplatser, våra FoUUI-centrum, samt ett centrum för allmänmedicin och socialmedicin inne på Göteborgs universitet.

Ordbild USVE

Universitetssjukvårdsenheter

Primärvården i Västra Götalandsregionen är ackrediterad som universitetssjukvård. Du kan läsa mer om vad detta innebär här.