Utbildning och fortbildning

Regionområdets verksamheter innehar flera stora utbildningsuppdrag. 

Vi erbjuder bland annat: 

  • Stöd och samverkan med chefer, handledare, utbildningsläkare och studerande på alla primärvårdsenheter inom Västra Götalandsregionen.  
  • Yrkesspecifika kompetensutvecklings- och lärandeaktiviteter för medarbetare och chefer inom primär och nära vård, till exempel ST-dagar, chefskurser och fortbildning för handledare. 
  • Kvalitetssäkring av praktikplatser och utbildningstjänster inom primär och nära vård. 

Allmänmedicinskt centrum (AMC)

Allmänmedicinskt centrums uppdrag handlar om att understödja läkarstudenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som sker i primärvården Västra Götalands regionen samt i Region Halland.

Kurser i forskningsmetodik

FoU primär och nära vård tillhandahåller kurser i forsknings- och utvecklingsmetodik som bland annat överensstämmer med målbeskrivning för ST-läkare i allmänmedicin.

Primärvårdens utbildningsenhet

Primärvårdens utbildningsenhet i Västra Götaland har som uppdrag att stödja och kvalitetssäkra den kliniska utbildningen för samtliga vårdyrken inom primärvården. Enheten har också en egen kursverksamhet, Allmänläkarkurser, som arrangerar utbildningar för läkare verksamma inom allmänmedicin.

Socialmedicinskt centrum (SMC)

På Socialmedicinskt centrum bedrivs undervisning på läkarprogrammet med fokus på samspelet mellan människors hälsa och det omgivande samhället, på sociala faktorers påverkan på hälsan och levnadsvillkor.