Innovation i primär och nära vård

För att klara framtidens utmaningar och krav på Hälso- och sjukvården måste vi hitta nya vägar och lösningar för att arbeta fram ett fungerande samspel mellan till exempel verksamheter och förvaltningar, men även utveckla nya tjänster, metoder och produkter. Innovation kan kortfattat beskrivas som nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden.

Är du intresserad av innovation och vill veta mer om hur du tar en idé vidare så finns våra innovationsledare här för att hjälpa dig. Du hittar kontaktuppgifter längre ner här på sidan.

Vad menar vi med innovation?

Innovation kan definieras som ”förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet” (källa: Innovationsrådet).

Kortfattat är innovation nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé.

Det kan handla om implementeringen av en ny eller förbättrad produkt, tjänst, process, organisationsmetod eller system.


Varför är innovation viktigt?

Sveriges regioner och kommuner står inför stora utmaningar som ställer krav på nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster. Detta på grund av, ökat kostnadstryck, ändrad demografi med fler äldre samt förändrade krav från olika brukare.

För att möta omställningen i hälso- och sjukvården krävs förändrande arbetssätt och att ny teknik utnyttjas fullt ut - då behövs innovationer.


Basstruktur för innovation och forskning inom primär och nära vård

Projektet Basstruktur för innovation och forskning inom primär och nära vård är en satsning inom regionområde FoUUI primär och nära vård som ska skapa förutsättningar för ett systematiskt arbetssätt kring innovation och forskning i primärvården i Västra Götalandsregionen.


Satsningen ska bidra till en tydligare serviceroll för FoUUI primär och nära vård och ökad förändringstakt i omställningen av Nära vård och Digitaliseringen.

Målet är att skapa en basstruktur för innovation och forskning i primär och nära vård som ska ge internt stöd kring verksamhetsutveckling/innovation till primär och nära vård, externt innovationsstöd till företag och akademi kring innovation och samverkan med vården.


Innovation för och av medarbetare

Du får innovationsvägledning och stöd i innovationsprocessen, tips om att ansöka om anslag och andra tips och verktyg. Du kan även läsa om pågående innovationsprojekt i Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Innovationsledarna arbetar med sina uppdrag i varierande utsträckning och svarar på dina frågor och funderingar så snart de har möjlighet. Vid brådskande ärenden; kontakta projektledare Mats Andrén.

Mats Andrén

Projektledare, innovationsledare, leg. logoped

Annsofi Brattbäck Atzori

Innovationsledare, leg. tandhygienist

Marcus Praetorius Björk

Innovationsledare, fil. dr. psykologi

Monica Blakstvedt

Processledare kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, FoU-koordinator​

Sofia Sundvall

Innovationsledare, forskningssjuksköterska, leg. sjuksköterska

Susanne Andersson

Innovationsledare, FoU-strateg, docent, leg. specialistsjuksköterska

Tanja Gustafsson

Forsknings- och innovationsledare, med. dr., leg. distriktssjuksköterska​