För Verksamheter

Tanke & Hälsa är en evidensbaserad insats som förebygger psykisk ohälsa hos skolungdomar i årskurs 8. När en skola ansluter sig till programmet får skolan ett verktyg där alla elever i årskurs 8 får svara på frågor om sin psykiska hälsa. Skolan får genom det en övergripande bild av hur den psykiska hälsan ser ut för hela årsgruppen, och kan rekommendera kursen Tanke & Hälsa till de ungdomar som bedöms ha nytta av det. Tanke & Hälsa är alltså en insats som riktar in sig på de som har allra störst nytta av det!

Forskning visar att psykisk ohälsa som nedstämdhet, oro, ångest och depression ökar bland ungdomar. I folkhälsomyndighetens undersökning av skolbarns hälsovanor har andelen 13-15-åringar som rapporterar den här typen av besvär fördubblats mellan undersökningen start i mitten på 1980-talet, till den senaste rapporten 2021/22. Förändringar och brister i skolans organisation pekas ut som en central faktor för den här negativa trenden. 

Annan forskning visar att att undervisning i mental hälsa hjälper ungdomarna att må bättre, och att det bidrar till ökad studiero och bättre skolprestationer. Läs mer här:

Skolans betydelse för inåtvända psykiska problem bland skolbarn. (folkhalsomyndigheten.se)

Tanke & Hälsa är ett unikt program på så sätt att det är en insats för just de elever som har störst nytta av det. De ungdomar som uppvisar tecken på psykisk ohälsa erbjuds ett bedömningssamtal hos psykolog tillsammans med vårdnadshavare och får efter det möjlighet att gå kursen Tanke & Hälsa. Om det framkommer vid bedömningssamtalet att ungdomen redan har en psykisk ohälsa som kräver behandling får hen hjälp med lotsning till elevhälsan, vårdcentral, UPH eller BUP.

Programmet bidrar med tydliga ansvarsfördelning mellan skola och vård och ett gemensamt helhetstänk i vårdkedjan kring ungdomar med psykisk ohälsa som även innefattar preventiva och hälsofrämjande insatser. 

Genom praktisk samverkan mellan Elevhälsa och Primärvård i programmet kan strukturer och rutiner för tidig upptäckt, bedömning och åtgärder kring psykisk ohälsa utvecklas och förstärkas. Att kartlägga elevernas psykiska hälsa på det här viset kräver självklart en arbetsinsats, och det kan upplevas svårt att ha tid med förebyggande arbete i verksamheter som har ett pressat schema. Men vi måste komma ihåg att vi har oerhört mycket att vinna på att upptäcka elever som ligger i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa, och därigenom kunna hjälpa dessa ungdomar innan de dras ned i en negativ spiral av dåligt mående och sjunkande skolresultat. Att arbeta med elevernas psykiska hälsa är en viktig pusselbit för att främja elevernas möjligheter att avsluta grundskolan med godkända betyg, och tillgodose deras rätt till utbildning och en god start i livet. 

Tidsplan Tanke & Hälsa Läsår 23/24

Innan skolstart: Avstämningsmöte inför utskick av informationsbrev till vårdnadshavare, information till anställda på skolan och vårdcentral. Utlämnande av tryckt informationsmaterial.

Vecka 34–35: Digitalt Utskick av Informationsbrev 1 till vårdnadshavare genom Elevhälsa/Skola samt att Vårdcentralens psykologer planerar in "inför kursen samtal" v.38 - 48.

Vecka 35–39: Kartläggningen med CDI inklusive information till eleverna samt återkoppling av resultat. Detta moment genomförs framförallt av elevhälsan /skolan med stöd av projektledningsgruppen.

Vecka 36–39: Digitalt utskick av Informationsbrev 2 gällande avslutad kartläggning och kommande kurs.

Vecka 37–48: Återkoppling av resultat till elever och vårdnadshavare genom telefon och mailbrev till vårdnadshavare och elever. Återkopplingen innehåller en inbjudan till ett psykologsamtal om elevens psykiska hälsa inför ett eventuellt kursdeltagande.

Vecka 48 och fram till kursavslut: Kursen Tanke & Hälsa startar och pågår under 12 tillfällen. Kursens ledare kommer från både Elevhälsa/Skola och Vårdcentral/Primärvård.

Projektledningsgruppen bidrar med metodstöd, stöd vid planering, och med informationsträffar. Avstämningsmöte med alla inblandade verksamheter hålls vid uppstart av kartläggning, återkoppling, inför kursstart samt vid behov. 

Verksamhetslogik


Här kan ni läsa mer om forskningen bakom Tanke & Hälsa: