Visselblåsartjänst

VGR har en visselblåsartjänst som gör det möjligt att rapportera om missförhållanden på arbetsplatsen.

Visselblåsningar kan handla om exempelvis allvarlig ekonomisk brottslighet, korruption samt mutor. Det kan också vara fråga om miljöbrott eller oegentligheter rörande liv och hälsa.

Visselblåsartjänsten ska inte användas för allmänna klagomål eller missnöjen med arbetsförhållanden, organisation och chefskap utan dessa hanteras i VGR på samma sätt som tidigare. Vanligtvis genom att man kontaktar sin närmaste chef.

Utomstående personer som annars kommer i kontakt med VGR, såsom i egenskap av kunder, besökare, förtroendevalda eller som nyttjar VGR:s tjänster omfattas inte av visselblåsarlagen.

Extern rapportering

Personer som söker tjänster på VGR eller som tidigare varit medarbetare, volontär, praktikant eller utfört arbete under VGR:s kontroll och ledning exempelvis uppdragstagare och konsulter kan rapportera om ett missförhållande i externa rapporteringskanaler. En förutsättning är att personen fått del av informationen om missförhållandet under en rekryteringsprocess eller annan förhandling inför ingående av avtal, eller under den tid som de varit verksamma i VGR. Externa rapporteringskanaler kan även användas om medarbetare inte tror att rapportering till en intern rapporteringskanal skulle innebära en objektiv och saklig hantering.

För att rapportera externt behöver du gå till utsedda myndigheters hemsidor, där hittar mer information om hur du går till väga för att visselblåsa. Du ska vända dig till den myndighet som ansvarar för det område som din visselblåsning faller under. De utsedda myndigheterna ansvarar för att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom sitt ansvarsområde.

På arbetsmiljöverkets hemsida kan du se vilken myndighet som har hand om respektive område för visselblåsning, exempelvis folkhälsa, offentlig upphandling, arbetsmiljö: Lista över myndigheter - Arbetsmiljöverket

Skydd för den som visselblåser

Den som rapporterat om missförhållanden är skyddad gentemot repressalier och hindrande åtgärder från VGR. Detta gäller även för den som bistår eller har koppling till den rapporterande personen vid rapporteringen. Vidare inskränks inte skyddet i grundlagarna, som gäller parallellt med visselblåsarlagen. Läs mer om meddelarfrihet, anskaffarfrihet, efterforskningsförbud och repressalieförbud: Skyddet i grundlagarna.

Intern rapportering

VGR:s interna rapporteringskanal möjliggör anonym rapportering och kan användas av personer som är verksamma inom VGR. Mer information om visselblåsartjänsten, rapporteringskanalen och hur den används finns på VGR:s intranät. Om du är verksam inom VGR men inte har behörighet till intranätet, hänvisar vi dig till externa rapporteringskanaler.

Mer information

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) ger ett skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har kommit i kontakt med, eller inhämtat information om missförhållanden av allmänt intresse och rapporterar den.

VGR:s regionala riktlinje för visselblåsartjänsten

SKR:s frågor och svar om visselblåsartjänster

Arbetsmiljöverket om visselblåsarlagen

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Svensk författningssamling 2021:2021:890 - Riksdagen

Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden | Sveriges riksdag (riksdagen.se) 

Kontakt

Kontakta ASB:s funktionsbrevlåda för frågor om VGR:s visselblåsartjänst