Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fysisk aktivitet

Broschyrer/Material på svenska går att beställa kostnadsfritt från adress.distributionscentrum@vgregion.se. Alla översatta broschyrer ska laddas ner och skrivas ut (som häfte).

Broschyrer/Material på svenska går att beställa kostnadsfritt från adress.distributionscentrum@vgregion.se. Alla översatta broschyrer ska laddas ner och skrivas ut (som häfte).

Här finns information om och definitioner av fysisk aktivitet, otillräcklig fysisk aktivitet och stillasittande. Identifiering för risker och rekommenderade åtgärder. För fördjupad information läs kunskapsstöd – Levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder och hälsa.

Fysisk aktivitet har avgörande effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Fysisk aktivitet förbättrar hälsan utan att orsaka skada, förutsatt att det sker på ett skonsamt och hälsofrämjande sätt. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan leva ett oberoende liv långt upp i åren. Regelbunden fysisk aktivitet av minst måttlig intensitet har en bevisad sjukdomsförebyggande och behandlande effekt. Det främjar hälsa och välbefinnande och påverkar kardiovaskulära riskfaktorer som blodtryck, blodfetter, glukosmetabolism, koagulation, fibrinolys, fettdistribution och övervikt. Även livskvaliteten påverkas positivt.

Definitioner

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet definieras som all kroppslig rörelse som produceras av skelettmuskler och resulterar i energiförbrukning. Fysisk träning avser den del av fysisk aktivitet som är planerad, strukturerad och återkommande och har som syfte att förbättra eller behålla en viss fysisk funktion, såsom exempelvis kondition eller styrka.

Otillräcklig fysisk aktivitet

Mindre än 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på en måttlig intensitetsnivå alternativt mindre än 75 minuter fysisk aktivitet per vecka på en hög intensitetsnivå samt långvarigt oavbrutet stillasittande.

För att uppnå den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet, 150 minuter i veckan, bör aktiviteten dessutom spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter.

Stillasittande

All vaken aktivitet i liggande eller sittande position, som innebär att muskulär inaktivitet i de större muskelgrupperna i kroppen är karaktäriserad av en låg energiförbrukning ≤ 1,5 MET. Stillasittande är inte samma sak som brist på motion. Stillasittande har negativa hälsoeffekter även om man tränar och har god kondition, även om stillasittandet är mest negativt för den mest inaktive också i övrigt. Att resa sig upp från stillasittande ka ha positiva hälsoeffekter, det räcker med en minuts rörelse av stora muskelgrupper till exempel att stå eller gå en kort stund.

Grupper med särskild risk

Otillräcklig fysisk aktivitet innebär större risk för personer med ischemisk hjärtsjukdom, diabetes, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, övervikt, fetma/bukfetma, depression och schizofreni.

För att komma igång med fysisk träning kan vissa personer initialt behöva stöd av en fysioterapeut och/eller annan rehabiliterande insats, innan man kan påbörja träning på egen hand. Det gäller framför allt äldre personer, personer med hjärt- och kärlsjukdom, smärtproblematik, nedsatt psykisk funktion samt personer med funktionsnedsättning.

Utredning

Utforska patientens syn på fysisk aktivitet och ge generella råd eller bekräfta och uppmuntra de goda vanor som patienten har. Generellt kan kartläggningen av hur mycket en person rör sig och motionerar med fördel ske genom samtal. För att få en helhetsbild av patientens fysiska aktivitet bör du utforska både tid av stillasittande, vardagsmotion och fysisk träning.

Den hälsofrämjande effekten av fysisk aktivitet påverkas av faktorer som:

  • Intensitet (hur ansträngande det är)
  • Duration (hur länge)
  • Frekvens (hur ofta)

Det finns flera frågeformulär och verktyg för att mäta fysisk aktivitet exempelvis Aktivitetsminuter, Saltin-Grimby, Stegräknare, Accelerometer, 6-minuters gångtest, Aktivitetsdagbok

Andra faktorer av betydelse är ålder, kön, sjukdomshistorik, omgivning och var aktiviteten ska utföras.

Behandling

Rekommenderad insats: Rådgivande samtal med eller utan tillägg

Rådgivande samtal sker i dialog med individen. Råd och åtgärder anpassas till personens ålder, hälsa, risknivåer med mera. Tidsåtgång cirka 5 – 15 minuter, ibland upp till 30 minuter. Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel samt särskild uppföljning. Motiverande strategier kan användas

Tillägg: Skriftlig ordination av fysisk aktivitet, Fysisk aktivitet på Recept (FaR), aktivitetsmätare.

Vårdprocess och vårdnivå

Alla vårdgivare kan med fördel informera om fysisk aktivitet, men en ordination av FaR ska samordnas och utföras av legitimerad vårdpersonal med kunskap om metoden. FaR utformas i samstämmighet med personen om omfattar alltid en uppföljning.

Andra sätt att öka den fysiska aktiviteten kan vara aktivitetsmätare (exempelvis stegräknare); att registrera antal steg ger en överblick över aktuell fysisk aktivitetsnivå.

Helen Sundberg

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-12-03 12:16