Personcentrerat arbetssätt

Ett kollage med fotografier och illustrationer av möten i vården

Personcentrerat arbetssätt (PCA) innebär att se patienten som en person, som är mer än sin sjukdom.

Utgångspunkten är att ta reda på patientens behov, kunskap, resurser och förmågor. Resultatet vävs därefter ihop med vårdens resurser och expertis. Tillsammans med patienten skapar vi planen för vård och behandling. Det personcentrerade arbetet omfattar inte bara mötet mellan patient och vårdpersonal, utan är lika viktigt i relationen mellan kollegor, medarbetare och chefer. Förhållningssättet skall alltså genomsyra hela organisationen.

Bred satsning

Västra Götalandsregionen arbetar med att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt för att stärka patientens ställning, där patientens delaktighet i sin vård och behandling är central. Arbetet startade i liten skala med pilotenheter under 2016 och växer kontinuerligt då allt fler enheter startar och utvecklar ett mer personcentrerat arbetssätt. Med tiden har arbetet breddats och innefattar nu även till exempel PCA för chefer och ledare, PCA-coacher, patientinvolvering i utvecklingsarbete, samverkan med personcentrerade patient- och närståendeutbildningar och ett patientforum med engagerade personer, med egen erfarenhet, som bidrar till utveckling av det personcentrerade arbetet i Västra Götalandsregionen.

Utvecklingsarbete

Mellan åren 2016-2019 fanns regionalt finansierade, lokala förändringsledare, i varje förvaltning, med uppdrag att sprida kunskap och stödja utvecklingen av ett mer personcentrerat arbetssätt. Från 2020 ligger nu ansvaret för det fortsatta arbetet inom ramen för förvaltningarnas ordinarie arbete. Eftersom det bedrivs mycket personcentrerat arbete runt om i regionen så har utvecklingsarbetet handlat mycket om att se vad vi redan har, lära oss mer om personcentrerat arbetssätt och därefter identifiera eventuella utvecklingsområden. Allt utvecklingsarbete behöver göras utifrån verksamheternas förutsättningar och behov. Arbetssättet behöver genomsyra hela organisationen och därför är det viktigt att alla känner till vad personcentrerat arbetssätt innebär, både som patient, närstående, medarbetare och chef.

En regional resurs finns på enhet Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling som arbetar med nya arbetssätt t ex kring PCA i processform, så kallat ”läranderum”, och med former för hur vi kan ha patienter/närstående som medskapare i hälso- och sjukvården.

Vad är viktigt för dig?

Här finns material för att uppmuntra meningsfulla samtal och information om "Vad är viktigt för dig"-dagen

PCA på jobbet

Här läser du mer om hur du kan prata personcentrering på jobbet

PCA-coach

Vad är en PCA-coach? Här hittar du information och material.

Katrin Modig Pallin

Regionutvecklare

Telefonnummer