Vårt miljöarbete

Bild på linblomma och ikon för klimat

Vårt miljöarbete utgår från Västra Götalandsregionens gemensamma miljöpolicy för regionens verksamhet och stöds av miljöledningssystemet ISO 14001.

Västra Götalandsregionens miljöpolicy  

Allt arbete inom Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande.  

Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav. Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet.  

Vi ska vara föregångare i miljöarbetet som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.  

Vår tillämpning av miljöpolicyn

  • Utbildningar och utvecklingsprojekt strävar efter att gynna biologisk mångfald, klimat och ekosystemtjänster i ett hållbart och levande produktionslandskap.
  • Främja utbildning, utveckling och kunskap hos vår personal, elever och studerande för att bidra till en bättre värld i en cirkulär kontext.
  • Sprida kunskap om och utveckla vårt miljöarbete inom den Gröna näringen.
  • Vara föregångarare till ett hållbart bruk av naturen och dess resurser.
  • Följa lagar, förordningar, föreskrifter och andra regler i miljölagstiftningen som berör vår verksamhet samt följa övriga bindande krav.
  • Aktivt arbeta för minskad miljöpåverkan via upphandling av varor och tjänster.