Information om fördelning av handledaruppdrag

Här hittar du som chef och handledare information om fördelningen av läkarstudenterna, hur fördelningen går till och vanliga frågor och svar.

Angående handledning av läkarstudent


Vårdcentraler har vårdavtal med Västra Götalandsregionen och är en viktig del i regionens utbildningsverksamhet som ofta bedrivs i samarbete med universitet och högskolor. Verksamhetsförlagd utbildning i primärvård är avgörande för att vi skall kunna ha läkarutbildning i Västra Götalandsregionen och det är därför som deltagande i denna form av utbildning ingår i det obligatoriska åtagandet för att kunna ha vårdavtal med Västra Götalandsregionen.

Fördelning av läkarstudenter hösten 2023

Allmänmedicinskt centrum, AMC, har i uppdrag att fördela läkarstudenternas VFU på regionens drygt 200 vårdcentraler.  
  
Vid fördelning har hänsyn tagits till antal listade på vårdcentralen, hur många ST-läkare i allmänmedicin som är anställda på vårdcentralen och hur stor arbetsinsats som krävs för respektive kurs/studentkategori.   
  
Läkarstudenterna som går i termin 3 kommer framöver fördelas så att de i möjligaste mån återkommer till samma vårdcentral till och med termin 7.  

Hösten 2021 startade det nya 6-åriga läkarprogrammet. Implementeringsfasen för nya programmet pågår fram till våren 2027. 
  
I dokumenten nedan framgår vilken/vilka studentkategorier vårdcentralen tilldelats, beskrivning av uppdragen och perioder då studenterna är på plats, samt andra viktiga datum. Kontaktpersoner på AMC kommer ta kontakt med samtliga vårdcentralchefer för att samla in namn och kontaktuppgifter på utsedda handledare samt meddela vilken period studenterna kommer till just er vårdcentral för kurser med flera perioder.


Fördelning av läkarstudenter våren 2024

Fördelning av läkarstudenter våren 2024

Allmänmedicinskt centrum, AMC, har i uppdrag att fördela läkarstudenternas VFU på regionens drygt 200 vårdcentraler.  
  
Vid fördelning har hänsyn tagits till antal listade på vårdcentralen, hur många ST-läkare i allmänmedicin som är anställda på vårdcentralen och hur stor arbetsinsats som krävs för respektive kurs/studentkategori.   
  
Läkarstudenterna som går i termin 3 kommer framöver fördelas så att de i möjligaste mån återkommer till samma vårdcentral till och med  termin 7.   

Hösten 2021 startade det nya 6-åriga läkarprogrammet. Implementeringsfasen för nya programmet pågår fram till våren 2027. Ny kurs för våren 24 är termin 6. 

I dokumenten nedan framgår vilken/vilka studentkategorier vårdcentralen tilldelats, beskrivning av uppdragen och perioder då studenterna är på plats, samt andra viktiga datum. Kontaktpersoner på AMC kommer ta kontakt med samtliga vårdcentralchefer för att samla in namn och kontaktuppgifter på utsedda handledare samt meddela vilken period studenterna kommer till just er vårdcentral för kurser med flera perioder.

Fördelning handledaruppdrag sammanställning för publicering VT24

Handledaruppdrag T1 VT24

Handledaruppdrag T3 VT24

Schemaförslag handledaruppdrag T3 VFU på VC VT24

Handledaruppdrag T4 VT24

Schemaförslag handledaruppdrag T4 VFU på VC VT24

Handledaruppdrag T5 VT24

Schemaförslag handledaruppdrag T5 VFU på VC VT24

Handledaruppdrag T6 VT24

Schemaförslag handledaruppdrag T6 VFU på VC VT24

Handledaruppdrag T9 VT 24

Schemaförslag handledaruppdrag T9 VFU på VC VT24

Handledaruppdrag KUL T2 VT24


Hur fördelas uppdragen?

 • Alla vårdcentraler med avtal ingår. 
 • Hur många och vilka handledaruppdrag en vårdcentral blir tilldelad beror på listningstal samt antal ST-läkare.

Ca. 210 vårdcentraler har vårdavtal med Västra Götalandsregionen.

Hur många och vilka handledningsuppdrag en vårdcentral blir tilldelad beror på listningstal samt antal ST-läkare. Listning och ST-läkare ger ekonomisk tilldelning till vårdcentralen. Vid fördelning av handledningsuppdragen använder vi oss av en uträkningsmodell.

En ST-läkare är värd 600 listade patienter i denna uträkningsmodell. Antal listande patienter plus antal ST- läkare som vårdcentralen har multipliceras med 600. Detta ger en fiktiv listningssumma. Till exempel en vårdcentral som har 10000 listade patienter och 2 ST-läkare ger 11200 i fiktiv listning.

Denna fiktiva listning delar vi sedan med summan av alla 210 vårdcentralers fiktiva listning och sedan gångrar vi det med tyngden av alla de handledningsuppdrag som skall fördelas.

Då får vi fram vilken andel av regionens totala handledningsuppdrag vårdcentralen får ansvar för. Fördelningsmodellen är ett försök att fördela det beställda uppdraget rättvist och att man som vårdcentral får ansvar för sin andel. 


Fördelningsverktyg och uppdragsviktning

Fördelningen görs med hjälp av uträkningar där varje kurs har givits en poäng som skall motsvara hur omfattande kursen är för vårdcentralen att ta emot, det vill säga hur mycket resurser som går åt.

Uppdragsviktning:

 • Tidig yrkeskontakt termin 1 (3 dagar)
  • Vikt: 1
 • Konsultation termin 3 (5 dagar)
  • Vikt: 1,8
 • Konsultation termin 4 (7 dagar)
  • Vikt:2,3
 • Infektion termin 5 (5 dagar)

  • Vikt: 1,6
 • Medicin Termin 6 (5 dagar)

  • Vikt: 1,6
 • Allmänmedicin Termin 9 (9 dagar)
  • Vikt 1,2
 • Kompletterande utbildning termin 2 (8 dagar)

  • Vikt: 1,7

Fördelningsverktyg

Storleken på uppdraget är inte baserat på hur många dagars VFU som skall handledas utan hur mycket handledaren skall vara avsatt för uppdraget. En termin 9 student kan ta egna patienter och här räknar vi med att handledaren är avsatt ca. 50% medan ett uppdrag inom Konsultation kräver mer tid av handledaren.

På detta vis får vi en rättvis fördelning baserat på resurstilldelning till vårdcentralen och hur omfattande handledningsuppdragen är.

Exempel: Om vi kommer tillbaka till vår vårdcentral som hade 11200 fiktiva listade så innebär det hösten 2023 att vårdcentralen får 2,6 listningspoäng. Den vårdcentralen kan exempelvis bli tilldelad två uppdrag för termin 9 (2,4 poäng) eller ett uppdrag för termin 3 och ett uppdrag för termin 1 (2,8 poäng).

Uppdragen kombineras så långt det är möjligt så att två studentgrupper inte skall handledas på vårdcentralen samtidigt. Inom läkarprogrammets termin 3 till och med 7 önskas en kontinuitet och studenterna placeras återkommande på samma vårdcentral (och önskvärt hos samma handledare). Detta innebär om vårdcentralen blir tilldelad ett uppdrag inom termin 3 HT2023 så kommer termin 4 till 7 tilldelas denna vårdcentral kommande fyra terminer. Samma kontinuitet önskas inom Kompletterande utbildning för läkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz. Ett uppdrag för termin 1 HT2023 innebär att vårdcentralen blir tilldelad termin 2 VT2024 och termin 3 HT2024 inom kompletterande utbildning.

 

Kompletterande utbildning för läkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz, är en egen utbildning men studenterna examineras utifrån samma mål och samma former för bedömning (examination) som studenter på Läkarprogrammet. Utbildningen är tre terminer med intag varje höst.


Kommunikation med chefer och handledare

 • I anslutning till publicering i vårdgivarnytt gör vi på Allmänmedicinskt centrum utskick via mail till samtliga chefer med länk till anmälan.
 • Vi begär in handledarnamn, kontaktuppgifter och utbildningsbehovet för handledaren.
 • Med fördel besvarar den utsedda handledaren frågorna men chef kan välja att skicka in anmälan själv.

Vi på Allmänmedicinskt centrum, AMC, strävar efter så tydliga uppdragsbeskrivningar som möjligt från Göteborgs universitet, GU, och tar tacksamt emot synpunkter.

Till vårdcentralchefen och till den utsedda handledaren lämnar vi bekräftelse via mail på att anmälan kommit in till oss.

AMC är kontakt gällande handledningsuppdragen fram tills dess att handledarlistan lämnas över till kursledningen på GU.


Om det skulle uppstå ändringar

Ändringar med kort varsel löses i dialog mellan kursledningarna på Göteborgs universitet och chef/handledare. 

Undantag:

 • För att finna bästa lösning om en vårdcentral uppger problem efter det att handledare är utsedd sker kommunikation genom oss på Allmänmedicinskt centrum som har den samlade bilden för samtliga kurser och handledningsuppdrag.
 • Om Göteborgs universitet, GU, uppger att en handledarplats skall släppas på grund av färre studenter än beräknat, så är det Allmänmedicinskt centrum som stämmer av GU:s behov (studentperspektiv, planering) kontra vårdcentralernas (bemanning/resurser) behov för beslut om vilken vårdcentral som skall släppas och inte handleda på kursen.

Faktaruta: Utbildningsuppdrag

Ur Krav och Kvalitetsboken Vårdval Vårdcentral 2020

”I kapitel 2 finns information om de olika delar som ingår i uppdraget att bedriva vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral.”

Kapitel 2.7.1:

 • ”Vårdcentralen ska medverka i Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för personal- och kompetensförsörjning genom att tillhandahålla verksamhetsförlagda utbildningsplatser (VFU) för de professioner som är verksamma vid vårdcentralen eller hos underleverantörer. Uppdraget innebär att årligen tillhandahålla utbildningsplatser enligt nedan utifrån planering, schema och fördelning från utbildningssäten.”
 • ”Vårdcentralen ska uppfylla fastställda kvalitetskriterier för utbildningsvårdcentral för att vara fullt godkänd som utbildningsvårdcentral och tillhandahålla utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid vårdcentralen. Vårdcentralen ansvarar för att de krav som ställs på utbildningsplatserna håller den kvalitet och inriktning som Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen, universitet, högskolor, gymnasieskolor och yrkeshögskolor föreskriver och att målbeskrivningar och examenskrav för respektive utbildning följs.
 • ”I vårdcentralens åtagande ingår handledning i den omfattning som krävs för respektive utbildningsplats. Handledare ska ha handledarutbildning och kompetens som är godkänd av regionen och utbildningsanordnare.”

Vanliga frågor och svar