Innovation för och av medarbetare

Här hittar du information om innovationsvägledning och stöd i innovationsprocessen, tips om att ansöka om anslag och andra verktyg. Du kan även läsa om pågående innovationsprojekt i Västra Götalandsregionen.

Innovationsvägledning

Har du en idé eller ett problem som du vill lösa? Vi på FoUUI primär och nära vård hjälper till och stöttar medarbetare som har ett problem de vill lösa, eller en idé eller ett behov de vill undersöka vidare.

Anslag för innovation

Du som är medarbetare inom offentlig primärvård och inom vårdverksamhet med avtal enligt vårdval i Västra Götalandsregionen kan ansöka om anslag för innovation.

Övriga stöd och tjänster

AI kompetenscentrum

Under hösten 2021 startades Sahlgrenska Universitetssjukhusets kompetenscentrum för AI med målet att stödja utveckling och införande av AI i den kliniska praktiken

Kompetenscentrum AI – datadrivet arbete i vården - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Digitaliseringslösningar

Koncernstab digitalisering ansvarar för digitaliseringen i VGR. Ett innovationsteam bildades i början av 2022 inom Koncernstab digitalisering för att stärka stödet vid digitalisering i verksamhetsinitierade innovationsprojekt.

Koncernstab digitalisering - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Läs mer om Västra Götalandsregionens styrmodell för IS/IT på hemsidan: Modeller för samspel mellan nämnder och styrelser - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Innovationsteamet är vägen in till Koncernstab digitalisering för dessa projekt.

Kontakt innovationsteamet: rs.ksd.innovationsteam@vgregion.se

E-biblioteket i Västra Götalandsregionen

E-biblioteket har databaser med vetenskaplig medicinsk forskning och erbjuder kliniskt kunskapsstöd. Biblioteket kan även ge söktips. En del av de lokala sjukhusbiblioteken kan också hjälpa till med själva informationssökningen.

Sök artiklar & tidskrifter - E-biblioteket VGR (vgregion.se)

Formulärhantering

Med e-tjänsten Formulärhantering kan formulär skickas till en eller flera mottagare och svaren kan enkelt följas upp. Exempel på formulär är hälsodeklarationer, enkäter om levnadsvanor och uppföljning av vårdaktiviteter.

Formulärhantering - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Kommunikation

Behöver du få råd och stöd i kommunikationsfrågor som till exempel annonsering, förändringskommunikation, webb eller medierelationer kan du kontakta Regionhälsans eller Närhälsans kommunikationsavdelningar via deras funktionsbrevlådor.

Närhälsan: narhalsan.kommunikationsavd@vgregion.se

Regionhälsan: regionhalsan.kommunikation@vgregion.se

Koncerninköp

För information om inköp och upphandling, läs mer på Västra Götalands Regionens hemsida Inköp i Västra Götalandsregionen - Inköp och e-handel (vgregion.se)

Kontakta Inköp via e-post: koncerninkop@vgregion.se eller telefon: 010-441 02 00

Medicinteknik

Många digitala lösningar så som appar och AI-lösningar kan vara medicintekniska produkter. Inom VGR finns lokala medicintekniska verksamheter.

Medicinteknik - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Projektilen - Västra Götalandsregionens projektstyrningsmodell. 

Projketilen anger hur projekt styrs och utgör ett stöd till projektorganisationen under projekttiden. Projektstyrningsmodellen är generell och ska användas oavsett projektets innehåll. Läs mer om modellen på Projektstyrningsmodell för Västra Götalandsregionen - Projektilen - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Kontakt via E-post: projektstyrningsmodell@vgregion.se

Robotic Process Automation i VGR

RPA står för Robotic Process Automation och är en mjukvarurobot som lärs upp för att utföra regelbaserade arbetsuppgifter. Roboten efterliknar det arbete som en människa i vanliga fall skulle ha utfört.
VGR IT har etablerat en tjänst och plattform för RPA. De kan ge råd och stöd i arbetet med automatisering, t.ex. hjälp för utvärdering av idé för robotisering, skapande av digitala medarbetare, anskaffning av licenser m.m.

Vill du veta mer eller har frågor om RPA, ta kontakt via funktionsbrevlådan rpa@vgregion.se 

Stöd och Behandling (SoB)

E-tjänsten Stöd och behandling används för att förmedla stöd- och behandlingsprogram. Exempel på stödprogram är patientutbildningar, stöd för behandlingsuppföljning, och stöd till närstående.

Om du har en idé till ett program, börja med att stämma av idén med din förvaltnings kontaktperson för Stöd och behandling. Information om vem detta är finns på hemsidan för SoB på Vårdgivarwebben Stöd och behandling - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Verksamhetsutveckling

Behöver du stöd i att arbeta med verksamhetsutveckling som till exempel värdeskapande aktiviteter, fungerande flöden, standardiserade processer, produktivitetsökning eller system för uppföljning? Då kan du kontakta Närhälsans eller Regionhälsans utvecklingsavdelning.

Närhälsans utvecklingsavdelning: narhalsan.utvecklingsavd@vgregion.se

Regionhälsans utvecklingsavdelning: regionhalsan.utvecklingsavd@vgregion.se