Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Andra resurser om våld

Om man ska hålla i samtal om våld tillsammans med personer med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar behöver man ha kunskap om våld och om funktionsnedsättning.

 Vi rekommenderar nedanstående webbutbildningar och forskningsrapporter för att lära sig mer om dessa ämnen. Tänk också på att det på många platser hålls utbildningar om våld för personal som arbetar inom kommun och landsting. Kolla upp vad som gäller på just din arbetsplats- kanske behöver hela personalgruppen vidareutbildning om våld!

Namn Beskrivning
Avhandlingen School-based abuse prevention for children with communicative and/or cognitive disabilities : guidelines for program implementation

En avhandling som har tagit fram riktlinjer för hur skolor kan upptäcka och förebygga våld mot elever med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Avhandlingen är skriven av Amanda Nyberg som ledde arbetet med bildstöd i samtal om våld och kränkning här på Dart. 

Webbutbildning om våld

Nationellt centrum för kvinnofrid har tagit fram en webbutbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det är en grundläggande utbildning som i första hand vänder sig till den som arbetar inom socialtjänsten, men även andra personer kan gå den.

Webbföreläsningar om kommunikation och bildstöd

I projektet KomHIT har flera föreläsningar om bland annat kommunikation, rätten att kommunicera och kommunikationsstöd publicerats. Detta är en bra resurs för dig som vill lära dig mer om kommunikationssvårigheter och kognitiva svårigheter och hur man använder bildstöd. Filmerna fokuserar till viss del på användning av bildstöd inom sjukvården och tandvården men många filmer är relevanta även för personal i andra verksamheter.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. De har bland annat skrivit rapporten “Våld mot personer med funktionsnedsättning” (2007) på uppdrag av regeringen.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen arbetar för att stöd och hjälp till brottsoffer, anhöriga samt våldsutsatta och barn som bevittnat våld ska förbättras. Här hittar du bland annat rapporter om våld i nära relationer och vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset driver utvecklingsprojekt, stödjer forskning och sprider kunskap för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer. De har bland annat publicerat flera rapporter om sexuella övergrepp mot barn och informationsfolders riktade till barn och unga om övergrepp.

Rapport om barn med funktionsnedsättning och våld

Rapporten “Om barn med funktionsnedsättning i Sverige och deras utsatthet för våld och kränkningar” av Carl Göran Svedin,  Linda Jonsson och Åsa Landberg lyfter särskilt upp barn med funktionsnedsättning.

Centre for Augmentative & Alternative Communication, University of Pretoria

Vid centret för alternativ och kompletterande kommunikation vid Pretorias universitet har professor Juan Bornman med kollegor publicerat flera artiklar och en bok om våld mot personer med funktionsnedsättning. De driver också flera intressanta projekt inom området våld och kommunikationsstöd.

Det finns stunder

Det finns stun­der är ett utbildningsmaterial som syftar till att genom film och öv­ning­ar öka kun­ska­pen om våld mot kvin­nor med funk­tions­ned­sätt­ningar. Med kun­skap ökar möj­lig­he­ter­na att upptäcka, agera och möta per­so­ner ut­sat­ta för våld.
Det finns stun­der består av fem filmer och ett tryckt pedagogiskt ma­te­ri­al. Teman som lyfts är be­ro­en­de, be­mö­tan­de, ut­satt­het, för­sum­mel­se och osyn­lig­het. De fem fil­mer­na ger ge­men­sam­ma be­rät­tel­ser att re­flek­te­ra kring.

Något har hänt

Ett lättläst material om sexuellt våld och dina rättigheter

Brottsoffterjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Brottsofferjouren har bland annat publicerat boken “Våldsamt osynligt. En bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning.” (2013).

Utvecklingscentrum Dubbelt utsatt

Projektet Utvecklingscentrum Dubbelt utsatt arbetade med att utveckla och förmedla kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Projektet avslutades 2012. I projektet har ett flertal publikationer producerats, bland annat boken “Dubbelt Utsatt. Om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning” (Torgny, 2008).

Senast uppdaterad: 2019-11-18 13:55