Remittering till logopedimottagningen gällande ät- och sväljsvårigheter hos barn

Allmän information

Logopedimottagningen utreder och behandlar barn och ungdomar från 0-18 år med ät- och sväljsvårigheter.

Vid en utredning observeras barnet under en måltid och logopeden gör en klinisk bedömning kring om ätsvårigheterna förefaller bero på avvikelser i munmotorik eller sensorik. Logopeden ger råd kring ätande och matsituation som kan gynna en mer positiv ätutveckling.

Information om remittering till logoped med frågeställning kring ätsvårigheter

• Remiss ska skickas av läkare som ska ha gjort en läkarbedömning.
• Innan remiss skrivs ska barnet ha blivit kontrollerat vad gäller tonsiller och adenoid.
• Förekomst av reflux och förstoppning ska vara bedömda och medicinerade vid behov.
• Relevant information från BVC bifogas, till exempel tillväxtkurva.
• Finns kontakt med till exempel dietist eller psykolog ska detta stå med i remissen.
• Är barnet flerspråkigt? I så fall vilka språk talas i familjen och finns det behov av tolk
till föräldrarna och/eller barnet?
• Viktiga uppgifter gällande barnets medicinska och sociala bakgrund.
• Telefonnummer till inremitterande och vårdnadshavare ska stå med i remissen.

Observera att barn som har sina övriga kontakter i nutritionsteamet på Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, ska även ha sin logopedkontakt där.