5. Säkerhet

Brandsläckare

Säkerhet och beredskap handlar i grunden om riskhantering, det vill säga kunskap om hot och risker samt hur dessa hanteras (förebyggs och undviks) i en verksamhet.

Enligt lag ska Västra Götalandsregionen både förebygga och förbereda verksamheten för kriser och kunna hantera dem när de inträffar. Säkerhets- och beredskapsarbetet ska bidra till att minska sannolikheten för att händelser inträffar, lindra konsekvenserna av inträffade händelser och öka hanteringsförmågan vid händelser.

Förvaltningschefen ansvarar för att upprätta en organisation för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete och din närmaste chef har ansvar för säkerheten på enheten där du arbetar.

Du som anställd har en skyldighet att följa regler och anvisningar, arbeta för ökad säkerhet samt informera närmaste chef om händelser, risker och hot.

Brand

Din chef eller brandombudet på din avdelning kommer att ge dig en genomgång av hur brandskyddet fungerar hos er.

Det finns automatlarm på sjukhuset som är direktkopplade till räddningstjänsten.

Om en brand utbryter ska du:

  • rädda,
  • varna,
  • larma,
  • släcka,
  • utrymma.

Du bedömer utifrån situationen vilken ordning du tar momenten.

Tjänsteman i beredskap

Sjukhusen i väster har en gemensam tjänsteman i beredskap. Det är en funktion som ska kunna hantera oförutsedda händelser (inom och utom sjukhuset) som påverkar eller riskerar att påverka sjukhusets verksamhet. Det kan till exempel gälla oförutsedda el- eller it-avbrott, skadegörelse eller grova hot- eller våldssituationer. Tjänsteman i beredskap finns tillgänglig dygnet runt och svarar inom fem minuter efter sökning.

Tillbaka till introduktionens start