Sårwebben

Sårwebbens syfte är att vägleda och lära vårdpersonal hur man på ett korrekt sätt bedömer och handlägger vårdtagare med svårläkta bensår, trycksår och/eller risk för trycksår.

Nyheter från Sårcentrum SkaS Skövde

Nu är dax att anmäla sig till Sårkonferensen i april 2018 i Borås. Sårsjuksköterskor i Sverige inbjuder till konferens under temat: Klarar vi oss utan antibiotika i sårbehandling? - Att förebygga och behandla sårinfektioner.

Sårscentrum Skaraborgs Sjukhus i Skövde föreläser om Bensår/Diabetesfotsår/Trycksår. Till våren blir det ingen utbildning pga lokalbrist men till hösten planeras utbildningsdagar 26+27 september 2018…

Äntligen är Svenska översättningen på EPUAP evidensbaserade riktlinjer översatt.