Före och efter skoltid

Skolan är en viktig plats där barn och unga vistas en stor del av sin vakna tid. Fler och fler skolor ser fördelarna med att erbjuda fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen, både för elevernas hälsa och för skolresultaten.

Skolan kan användas som en arena för rörelse även före och efter skoltid, både av skolans egna medarbetare så som pedagoger i fritidshem, andra kommunala verksamheter och av lokalt föreningsliv. Det är även viktigt att inkludera vårdnadshavare och synliggöra det lokala aktivitetsutbudet.

Fritidsverksamhet

Pedagoger i fritidsverksamheten är viktiga och har stora möjligheter att påverka att barn och unga uppnår rekommendationerna för daglig rörelse. Forskning visar att organiserad aktivitet och närvaro av personal ökar aktivitetsnivån.

Förslag på vad fritidsmedarbetare kan göra för att öka mängden daglig rörelse:

 • Under morgonen när barnen droppar in successivt kan det passa bra med en aktivitet som är enkel för nya barn att ansluta till. Genom att barnen får vara aktiva på morgonen laddas de med energi för skoldagen och kan öka koncentrationsförmåga och fokus.
 • Vid aktivitet utomhus, till exempel under skoldagens raster eller efter skoldagen, läs här om tips för rastaktiviteter, och om hur man kan designa rörelseaktiviteter för att inkludera fler.

Rörelse i anslutning till skoldagen

Skolan är en viktig plats där barn och ungdomar vistas en stor del av sin vakna tid. Skolan upplevs ofta som en trygg plats av både barnen och deras familjer. Att erbjuda aktiviteter på skolan i anslutning till skoldagen kan därför både vara ett medel för att stärka elevernas hälsa och skolprestation samt för att i sig möjliggöra för fler barn och ungdomar att vilja, våga och kunna delta.  

 • Pepskola är ett stöd och inspiration för att göra det enklare att jobba med fysisk aktivitet och goda matvanor i skolan. På www.pepskola.se finns planeringsverktyg, små filmer, tips och goda exempel! Sidan hjälper skolor att identifiera nuläge, planera aktiviteter och följa upp det som görs. Ett av fokusområdena handlar om fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen. 
 • Skolan kan också ta direktkontakt med föreningar i närområdet och tillsammans utveckla aktiviteter. Föreningar kan ofta få extra bidrag för samverkan både från stadsdelen och RF-SISU Västra Götaland. 
 • Skol IF är elevernas egen förening och innebär att man deltar i idrott under organiserade former i anslutning till skoldagen. En skolidrottsförening är enkel att bilda om det är flera elever som vill idrotta tillsammans. 
 • Reacta är en ideell riksorganisation som ger barn och unga ökad kunskap och möjlighet att ta kontroll över sin egen fysiska och psykiska hälsa. Arbetet sker genom lokalföreningar och hälsoråd som ungdomarna själva driver, med fokus på olika typer av hälsofrämjande aktiviteter. Vill ni komma igång med positiva aktiviteter för att öka hälsan på er skola och det är minst 3 elever som är intresserade kan ni starta ett hälsoråd. 

Stöd till vårdnadshavare

Majoriteten av barn och unga rör sig för lite, framför allt på fritiden – med en låg nivå av fysisk aktivitet, mycket stillasittande och många timmar framför skärmar. Skolan kan på olika sätt stimulera familjer till rörligare liv. 

 • Lyft vikten av aktiva transporter på föräldramöten. 
 • Tipsa om föreningslivet i närområdet och informera om kommunens eftermiddagsaktiviteter.
 • Involvera familjer i pågående rörelseutmaningar och projekt på skolan.  
 • Informera vårdnadshavare om skolans arbete med daglig rörelse, till exempel på föräldramöten och genom informationsblad/information på webbsida.
 • Många elever kan ha behov av anpassningar av skolans aktiviteter eller extra stöd. Ha en dialog med familjen om vad som är viktigt för eleven för att kunna delta. Det kan t ex handla om pauser, hjälpmedel eller extra tydlighet och struktur.
 • Förmedla till familjer vilka rörelsepauser och aktiviteter som fungerar bra i skolan, för tips om hur familjen kan jobba med rörelsepauser och aktiviteter hemma.

Tips och inspiration 

 • Centrum för fysisk aktivitet erbjuder kostnadsfria webbinarium för föräldrar om fysisk aktivitet för barn och unga. Webbinarierna har fokus på hur man som vårdnadshavare kan vara ett bra stöd för sitt barn i att vara i rörelse: Webbinarium för föräldrar. 
 • Om du skjutsar ditt barn till skolan kan filmen Låt gå! ge inspiration och kunskap om fördelar med att gå eller cykla till skolan. Att gå eller cykla till skolan övar t ex färdigheter som trafiksäkerhet, självständighet och att passa tider. Dessutom bidrar det till ökad fysisk aktivitet!
 • Fritidsbanken kan låna ut sportutrustning gratis i 14 dagar för att hela familjen ska kunna ha en aktiv fritid. 
 • Majblomman delar ut bidrag till barn och unga till och med 18-årsdagen. Bidragen ges exempelvis till fritidsaktiviteter, glasögon, en cykel eller vinterkläder. Bidrag söks från den lokala Majblommeföreningen på din ort. 
 • Generation PEP har tagit fram Verktyg | Tips till vårdnadshavare.

Hitta aktivitet med Rörelseguiden

Här kan du hitta tips om olika aktiviteter, inspiration, information och motivationsstöd kring fysisk aktivitet som kan göras utanför skolan.