Raster

Rasten är en viktig paus från stillasittande och en möjlighet att ladda ny energi.

Skoldagens raster ger viktig tid för eleverna att få återhämtning och orka med sina studier. Genom att vara fysiskt aktiva på raster kan eleverna öka energi, koncentration och fokus. Både kortare pauser mellan lektioner och längre raster kan utnyttjas för rörelse!

Struktur, planering och rutiner

 • Rasten är ett exempel på en ostrukturerad miljö som kan vara svår för elever som har behov av förutseende, struktur och tydlighet. Precis som lektioner behöver även raster organiseras och styras upp. Erbjud möjlighet till både aktiviteter i grupp, bredvidlek och egenaktivitet, för att alla elever ska hitta något som passar.
 • Struktur kan vara en viktig faktor för att aktiviteten ska kännas bra. Elever kan behöva förberedas genom att få veta vad som ska hända. Kognitivt stöd, såsom ett timglas som visar när aktiviteten är slut eller hur länge det är kvar tills aktiviteten börjar, kan underlätta deltagande.
 • Planering är A och O! Planera gärna för veckans raster och dela upp ansvarsområden mellan er som är rastvärdar, t ex att hämta eventuella redskap/utrustning, leda aktiviteten, hjälpa/stötta de elever som behöver osv.
 • Organiserade lekar/aktiviteter, med tydliga rutiner för vad som gäller, kan underlätta att delta. Upprepa gärna en aktivitet många gånger så att den sätter sig och så att eleverna blir trygga och vet vad som förväntas.

Inkluderande förhållningssätt

 • Försök hålla instruktioner korta och tydliga. Använd bildstöd vid behov. 
 • För elever som kan behöva extra stöd för att delta i rastaktiviteter, kartlägg vad som är viktiga faktorer gällande rörelse för eleven. Det kan handla om instruktioner och andra förberedelser, miljöfaktorer samt behov av återhämtning. Ta stöd av vårdnadshavare vid behov. Använd gärna stödet Såhär vill jag ha det på idrotten.pdf (symbolbruket.se).  
 • För att alla elever ska kunna delta utifrån sina förutsättningar kan redskap och utrustning behöva anpassas. Se också över skolgårdens miljö. För vissa elever kan exempelvis höga ljudnivåer eller många intryck försvåra deltagande eller ta mycket energi.  
 • Uppmuntran, beröm och positiv feedback är särskilt viktigt för elever med NPF och låg självkänsla. Visa att du ser eleven och ge beröm. Fokusera mer på insats än prestation. 
 • Att känna trygghet under rasterna kan vara särskilt viktigt för elever med NPF. Det kan handla om att leka/göra en aktivitet i en miljö som eleven känner sig trygg i, eller att en förtroendegivande vuxen närvarar. 
 • Fokusera på att det ska vara roligt. Om det blir rätt eller fel är mindre viktigt. Lägg ribban så att alla kan delta på sina villkor och känna att man lyckas. Om ni ska tävla, tävla för att det är kul och gärna på alternativa sätt. 
 • Ge alla elever möjlighet till återhämtning under rasten, utifrån den enskilda elevens behov.

Design av aktiviteter

 • Skapa en egen inspirationsbank för att alltid ha förslag på lekar/aktiviteter tillgängligt. Samla t ex ihop de förslag du hittar på den här sidan och skapa en egen pärm.
 • Försök få in pulshöjande moment samt aktiviteter som främjar olika rörelseförmågor, såsom att hoppa, springa, snurra, kasta, fånga och balansera. 
 • Skapa utmaningar – utmana andra klasser, skolor eller lärarna. Ni kan hitta på egna utmaningar, såsom att välja en viss övning och tävla om hur många minuter ni kan göra övningen totalt per dag, rast eller vecka, eller hur många olika sätt ni kan göra den på (baklänges, upp och ner, som ett djur osv). 
 • Ta in elevernas tankar och idéer om vilka aktiviteter som kan fungera och vilken utformning de ska ha. Använd befintligt elevråd, gör en enkät eller bilda ett särskilt rörelseråd - se till att även mer rörelseovana elever får möjlighet att komma till tals! 
 • För äldre elever kan ett sätt för att få in mer rörelse under kortare raster vara att förlägga efterföljande lektioner i klassrum som ligger en bit ifrån varandra, gärna med en trappa emellan. På så sätt inkluderas rörelse på ett naturligt sätt. 

Länkar för fler tips och inspiration

 • Pepskola är ett stöd och inspiration för att göra det enklare att jobba med fysisk aktivitet och goda matvanor i skolan. På hemsidan finns planeringsverktyg, små filmer, tips och goda exempel! Sidan hjälper skolor att identifiera nuläge, planera aktiviteter och följa upp det som görs. Ett fokusområde handlar om aktiva raster. 
 • Riksidrottsförbundets Rörelsesatsning i skolan är ett stöd som riktar sig till utvalda kommuner och skolor. Här finns bland annat tips på lekar och utskrivbart material tillgängligt för alla. 
 • Change the Game Umeå är ett kunskapscentrum för rörelserikedom. På deras hemsida kan du exempelvis läsa om hur lekar kan designas för att främja/öka deltagarnas rörelserikedom: Rörelserikets stationer.  
 • Lekar för alla är ett häfte med inspiration och tips på hur lekar kan anpassas för att alla ska kunna delta, utformat av Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
 • Lekdatabasen är framtagen av Folkhälsan i Finland. Den ger exempel på lekar och övningar för olika ändamål, åldrar och grupper. 
 • Aktivitetsbanken finns på Scouternas hemsida och ger förslag på olika lekar och aktiviteter.
 • Det finns färdiga utmaningar att delta i. Korpen har till exempel tagit fram SkolEverest och en Tipspromenad.