Vad är SITHS?

Vad är SITHS?

SITHS är till största del en utgivningsprocess för att utfärda e-legitimationer som används i tjänsten. eTjänstekortet (SITHS-kortet) ger möjlighet för användare att identifiera sig i IT-system med en stark autentisering. Det är ett krav för åtkomst till vårdinformation.

Samtliga regioner och kommuner utfärdar och använder SITHS och även privata aktörer samt ett antal statliga myndigheter.

I Västra Götaland samverkar alla 49 kommuner och regionen med en gemensam utgivning – allt för att få utgivningen så nära varje användare som möjligt – oavsett organisatorisk tillhörighet. 

SITHS styrs av såväl internationella som nationella regelverk vilket samordnas av SITHS Policygrupp på nationell nivå. Inom Västra Götaland finns en Ansvarig Utgivare och en Säkerhetsansvarig. Varje förvaltning eller kommun med kortutgivning har därutöver en Biträdande Utgivare (tidigare benämning var ORA) som ansvarar för den egna organisationens utgivning.

Samordningen för kommuner och region i Västra Götaland sker i UtgivarForum.
Samverkan på en strategisk nivå sker i SITIV med direktörsrepresentation från både kommun som region.
På en operativ nivå hanteras samverkan i GITS – Gemensam Informations och TjänsteSamordning i Västra Götaland.

eTjänstekortet kan, förutom för inloggning i IT-system, även användas för inpassering i dörrar, utskrifter mm. Utgivningsorganisationen hanterar dock inte kortets användning utan detta hanteras av respektive funktion.

Utgivningen följer ett strikt regelverk, övriga regioner, kommuner och tjänsteleverantörer ska kunna lita på att elektroniska identitetshandlingar utfärdade från Västra Götaland är korrekta.
Eftersom vi hanterar våra kollegers e-legitimationer följer ID-administratörerna regelverket strikt och kräver att alla ska kunna legitimera sig för att få hämta ut ett eTjänstekort från SITHS. Detta för att du ska vara trygg i att din elektroniska identitetshandling hanteras på ett korrekt sätt.

Du kan läsa mer om SITHS hos Inera - SITHS Identifieringstjänst