Om VGR Akademin

Björkskott växer upp ur stenig mark
Fotograf: Fotograf Thomas Harrysson AB

VGR Akademin är en regiongemensam verksamhet för fortbildning och kompetensutveckling. Vi bildades i augusti 2016 och finns på VGR Campus Nya Varvet. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för bra, effektiv och samordnad kompetensutveckling för medarbetarna i Västra Götalandsregionen.

I VGR Akademin ingår idag

 • PLUS, VGR:s introduktionsprogram för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal
 • Regionövergripande studierektor för läkare under utbildning
 • Utbildningsenheten för specialistutbildning av psykologer

Vårt uppdrag är att

 • stödja implementeringen av den regiongemensamma kompetensutvecklingsplanen
 • vara ett kunskapsstöd för förvaltningar och verksamheter om hur kompetensutveckling kan organiseras och genomföras
 • bedriva regiongemensam utbildning för medarbetare och chefer i VGR
 • ansvara för att samordna och driva regiongemensam utbildning
 • samordna arbetet med kompetensutveckling i VGR
 • tillsammans med förvaltningarna utveckla ett arbetssätt för planering och uppföljning av kompetensutveckling på region-, förvaltnings- och verksamhetsnivå
 • stötta regionala nätverk som arbetar med kompetensutveckling i VGR
 • utveckla nätbaserat lärande som en del i en systematisk kompetensutveckling
 • ansvara för VGR:s externa kontakter för kompetensutveckling (universitet, högskolor, utbildningsföretag och andra utbildningsanordnare).

VGR Akademin är en del av Koncernkontoret, koncernstab HR.

Välkommen att kontakta oss!

Senast uppdaterad: 2019-02-12 15:47