Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare

Det regionala fortbildningsrådet för specialistläkare i Västra Götalandsregionen (VGR) har som uppdrag att säkerställa specialistläkares fortbildning utifrån ett kvalitets- och patientsäkerhetstänkande.

Som läkare måste du fortsätta att utveckla din kompetens under hela karriären. Kompetenta läkare är en förutsättning för hög kvalitet i hälso- och sjukvården och för att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Läkares fortbildning under hela yrkeslivet, efter uppnådd specialistkompetens, är därför en nödvändighet för att bibehålla och utveckla den svenska hälso- och sjukvården.

Rådet består av särskilt utsedda studierektorer inom de 17 största specialiteterna i VGR. Deras uppdrag är bland annat att genomföra utbildningsprogram för specialisterna i regionen. Den specialitetsansvariga studierektorn diskuterar inom respektive specialitets sektorsråd, tillsammans med verksamhetscheferna i regionen, upplägg och innehåll i de gemensamma utbildningarna.

Kontaktuppgifter till Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare

Årsrapport 2022

VGR-föreläsningar: webbaserade lunchföreläsningar

Dessa föreläsningar är tvärdisciplinära och drivs som ett gemensamt projekt av studierektorerna för specialistläkare inom VGR genom det Regionala fortbildningsrådet.

Titta på inspelade VGR-föreläsningar

Bidrag för att delta i kurser och konferenser

Under de senaste åren har regionstyrelsens personalutskott avsatt centrala medel för att till viss del kompensera förvaltningarna för de ökade kostnader som kan uppstå till följd av det nya samverkansavtalet. Dessa medel har hanterats av det Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare. Från 2023 har finansieringen skett från den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fortsatt delfinansiering också under 2024

I 2024 års budget har avsatts 3,5 miljoner kronor för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för specialistläkare. Verksamheterna kan söka ersättning för nationella och internationella kurser och konferenser där den sökande deltar aktivt och kan sprida ny kunskap vidare inom organisationen.

Nytt för 2024 är att medel endast beviljas för en kurs/konferens per person och år. Detta för att få en rättvisare fördelning av medel inom regionen.

 

Hur du ansöker om ersättning för deltagande i externa kurser/konferenser

Ansökningsformulär om ersättning för deltagande i extern kurs/konferens (Microsoft Forms)