Riktlinje för kompetensutveckling och lärande i VGR

I Västra Götalandsregionen (VGR) finns en riktlinje för kompetensutveckling och lärande i VGR, beslutad av regionstyrelsen, som ska leda arbetet med utbildning och kompetensutveckling i organisationen. Riktlinjen börjar gälla 1 januari 2021.

Kompetensutveckling är en kontinuerlig process som förenar utbildning, verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning och lärande på arbetsplatsen. Ett framgångsrikt arbete med kompetensutveckling handlar både om att åstadkomma utveckling av medarbetare och verksamhet. Det innebär att verksamheten behöver planera både för lärande och produktion.

Riktlinjen i korthet

Mål för kompetensutveckling i VGR

 • Att möjliggöra förbättring, utveckling och förnyelse av verksamheten utifrån dess uppdrag.
 • Att tillvarata och utveckla medarbetares och chefers kompetens, ansvar och engagemang.
 • Att erbjuda medarbetare och chefer en kontinuerlig, professionell utveckling.
 • Att medarbetare och chefer har rätt kompetens i förhållande till verksamhetens nuvarande och framtida uppdrag och mål.
 • Att skapa en positiv grund för karriärutveckling och bidra till att öka VGR:s attraktionskraft som arbetsgivare.

För att nå målen

För att nå målen behöver vi

 • arbeta med ett tydligt fokus på kompetensutveckling för utvecklande arbetssätt som skapar värde för invånare, kunder, brukare, patienter och andra intressenter och bidra till måluppfyllelse nu och i framtiden
 • lärande som tydligt kopplas till verksamhetens mål, strategier och prioriteringar och nyckeltal
 • en lärandeprocess som har fokus på utveckling av önskade beteenden och effekt i verksamheten snarare än på enskilda utbildningstillfällen
 • förmågan att lära om och lära nytt.

Det vill vi ska hända i VGR:s verksamheter

 • Tydligt fokus på att kompetensutveckling ska få effekter i verksamheten, det vill säga skapa nytta för dem vi är till för.
 • Tydlig förflyttning från att "kunna" till att "kunna och göra".
 • Gemensamt språk och förhållningssätt.
 • Ökad uppmärksamhet och utveckling av det lärande som sker i det dagliga arbetet.
 • Ökad kvalitet på genomförda lärsituationer.

Tänk på detta när ni planerar utbildning

När ni planerar för en ny utbildning bör ni i ordning besvara följande frågor:

 1. Varför ska vi göra den här utbildningen? Vilka verksamhetsmål ska utbildningen bidra till?
 2. Hur kommer vi dit? Vilka förändringar behöver ske? Hur/vad ska deltagaren göra för att uppnå målen? Vilka är de viktigaste arbetssituationerna och beteendena för att deltagarna ska bidra till att målen uppfylls? Vad och hur gör de som är bäst på att genomföra önskvärda arbetssituationer?
 3. Vilka kunskaper och färdigheter behöver deltagarna för att lyckas i situationerna och beteendet ovan? Vilket lärande måste ske?
 4. Hur kan vi göra lärandet motiverande, aktiverande, inkluderande och hållbart?

Bildspel om utbildningsplanering enligt VGRs riktlinje för kompetensutveckling och lärande (ppt)

Tips för utbildningsplanering enligt VGRs riktlinje för kompetensutveckling och lärande (pdf)

Riktlinje för kompetensutveckling och lärande i VGR

Riktlinjen i korthet

Syntolkning Riktlinjen i korthet

Varför har VGR en riktlinje för kompetensutveckling och lärande?

Riktlinjen är ett stöd för dig som arbetar med utbildning och kompetensutveckling

Med den som guide kan vi utveckla arbetet med kompetensutveckling

Det betyder att vi till exempel kan:

 • öka effekten av kompetensutveckling i våra verksamheter
 • ta tillvara på medarbetarnas kompetens, ansvar och engagemang
 • erbjuda medarbetare kontinuerlig utveckling
 • skapa karriärutveckling
 • och bli en mer attraktiv arbetsgivare

Låt riktlinjen bli en del i ditt arbete och ch ta med den i din enhets arbete med kompetensutveckling

Tillsammans kan vi öka effekten av kompetensutveckling i VGR och på så sätt ge bättre service till invånarna i Västra Götaland

Läs mer på vgregion.se/riktlinje-kompetensutveckling