Inriktning för kompetensutvecklingsutbud och obligatoriska utbildningar

Från och med 2022 beslutar HR-direktören årligen om inriktningen för det regiongemensamma kompetensutvecklingsutbudet. Detta görs för att VGR ska kunna möta kompetensutvecklingsbehov i organisationen. Det är viktigt för att VGR ska nå mål och uppdrag. HR-direktören beslutar också om vilka regiongemensamma utbildningsprogram, certifieringar och enskilda utbildningar som ska vara obligatoriska för medarbetare och chefer.

Inriktning kompetensutvecklingsutbud och obligatoriska utbildningar

Inriktning regiongemensamt kompetensutvecklingsutbud 2024-2025

Följande är inriktningen för det regiongemensamma kompetensutvecklingsutbudet 2024-2025:

 • Digitalisering
 • Organisationskultur och ett sammanhållet VGR
  • Styrning och ledning
  • Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
  • Förändringsledning
 • Hållbar utveckling
 • Ett hållbart arbetsliv

Obligatoriska regiongemensamma utbildningar 2024

För samtliga medarbetare

 • Introduktion till VGR, introduktionsutbildning för samtliga nya medarbetare
 • Offentlighet, sekretess och informationshantering
 • Brandskyddsutbildning och släckövning
 • Hållbarhet - för varje människa och för vår planet
 • Informationssäkerhet: Informationssäkerhet, inriktning hälso- och sjukvård eller Digital informationssäkerhet för alla

För medarbetare och chefer hälso- och sjukvård

 • Våld i nära relationer, basutbildning

För chefer

 • Oegentligheter: Mutor, jäv och andra intressekonflikter
 • Arbetsmiljöutbildning för nyanställda chefer

För att göra det enklare att hitta och följa upp läggs utbildningarna automatiskt till under medarbetare och chefers pågående lärande i Lärportalen.

Förvaltningar och bolag kan ta beslut om ytterligare utbildningar som ska vara obligatoriska för de egna medarbetarna.