Psykisk hälsa

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) är en resurs för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete inom allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri samt primärvård. KPH verkar för en god/jämlik hälsa för alla och bidrar till utveckling och kunskapsspridning genom olika aktiviteter.

Utbildningar - arrangerade av KPH

Webbutbildningar

Nationella Självskadeprojektet har tagit fram ett antal olika utbildningskoncept i syfte att öka kunskap om och förståelse för självskadebeteende. På deras webb hittar du också annan viktig information om självskadebeteende. Länk till utbildningarna

SPiSS är en webbaserad utbildning kring suicidprevention med fyra faktamoduler och kunskapstester för att vara bättre rustad i möten med människor som kan vara i riskzonen för att ta sitt liv. Länk till SPiSS-portalen

Barn som anhöriga - Våga fråga! Projektet Barn som anhöriga är avslutat, men utvecklingsarbetet fortgår. Barn som anhöriga behöver uppmärksammas i hälso- och sjukvården enlig bestämmelsen 2 g § HSL för att barnet ska få ett bättre mående både nu och senare i livet. Webbutbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med VGR. Länk till utbildningen  

Andra länkar

Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Västbus - samverkan i VG för barn och ungas bästa med psykisk/psykiatrisk och social problematik.

Terapigrupp Psykiatri

CERA (Center for Education and Research on Addiction) - ett centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende. CERA är en tvärvetenskaplig och partsammansatt centrumbildning vid Göteborgs universitet för forskning och undervisning inom beroendeområdet.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32