Regionalt biobankcentrum

Regionalt biobankscentrum för Västra Götalandsregionen stödjer vården och biobankerna i regionen i biobanksfrågor och är en kontaktyta mot IVO (inspektionen för vård och omsorg).

Här ger vi en endast en kortfattad information. Du kan läsa mera på biobanksverige.se. Där finns information särskilt för verksamhetsansvariga, biobanksansvariga, forskare, patienter och medarbetare inom vården.

Provgivaren ska informeras om hur provet sparas och hur det får användas

Biobankslagen från 2003 reglerar användningen av dessa sparade prov. Lagen säger att patienter och friska provgivare som lämnar prov som kan komma att sparas mer än två månader efter avslutad analys, ska informeras och tillfrågas om provet får sparas och för vilka ändamål prover får användas. Provgivaren bör få en skriftlig information innan frågan om att spara provet tas upp. För att spara provet är ett muntligt samtycke från provgivaren tillräckligt.

Rätten att säga nej till att provet sparas

Om provgivaren däremot inte vill att provet sparas eller vill begränsa de sätt som provet får användas, behövs en underskrift av provgivaren på en speciell Nej-talong. Nej-talong ska bifogas remiss till respektive laboratorium inom Västra Götalandsregionen.

Nej-talongen hittar du på biobank sveriges webbplats

Vår organisation

En av uppgifterna för Regionalt biobankscentrum är att föra register över samtliga biobanker inom Västra Götalandsregionen. Vi har kontaktuppgifter till biobanksansvariga och andra nyckelpersoner på biobanksområdet i vår region och har till uppgift att vara kontaktpersoner mellan sjukvård, universitet, läkemedelsbolag och IVO (inspektionen för vård och omsorg) samt kunna besvara frågor. För frågor kontakta Katarina Peltz.

Från och med januari 2017 har en ny nationell granskningsrutin för tillgång till befintliga prover från flera biobanker tagits fram för att reducera antalet inkompletta samt fel i ansökningar. Granskningsrutinen innebär att forskaren/företaget skickar sin biobanksansökan med tillhörande bilagor gällande befintliga prov i Västra Götalandsregionen till Sahlgrenska Biobank E-postadress . De erbjuder rådgivning samt svarar på frågor och granskar inkomna handlingar med fokus på att de är kompletta och i enlighet med gällande biobankslagstiftning.Sahlgrenska biobank förmedlar även kontaktuppgifter till berörda biobanker till vilka ansökan efter granskning skall skickas för beslut.

Regionalt biobanksråd

För samråd angående planering och styrning av verksamheten vid Regionalt biobankscentrum finns det ett Regionalt biobanksråd. I detta finns representanter för kliniska verksamheter, laboratoriemedicinska verksamheter, Sahlgrenska akademin, juridik samt etik-sekretariatet.

Svenskt biobanksregister (SBR)

Vi deltar i Svenskt biobanksregister (SBR) som är landstingens gemensamma register för alla sparade biobanksprov tagna inom vården i Sverige. SBR är till för att underlätta den administration som biobankslagen ger upphov till, och ett stöd för att kunna hantera medborgarnas samtyckesbeslut. Sedan 2009 förvaltas det svenska biobanksregistret av Inera AB. Svenskt biobanksregister är under uppbyggnad. I Västra Götaland har patologilaboratoriernas biobanker anslutit sig till SBR.

Nationella Biobanksrådet

Det Nationella Biobanksrådet är ett organ som tillsatts av Sveriges Kommuner och Landsting för att verka för en nationell samordning och enhetliga rutiner kring Biobankslagen och dess praktiska tillämpning. Rådet ska också verka för ett enhetligt IT-stöd av olika biobanksregister så att sparade prover lätt skall kunna återfinnas.

Strukturomvandlingsprojekt

Inom Västra Götalandsregionen pågår ett projekt där Sahlgrenska biobank (SaB) har i uppdrag att organisatoriskt sammanföra och långsiktigt ansvara för alla provsamlingar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Sahlgrenska akademin i syfte att stödja klinisk forskning. Strukturomvandlingen innebär att biobanker inventeras och registreras som provsamlingar centralt i SaB med reg nr 890 hos Inspektionen av Vård och Omsorg (IVO) ,sedan läggs de tomma biobankerna ned. Omorganisationen är av det administrativa slaget och innebär att du som provsamlingsansvarig fortsatt har samma rättigheter och tillgång till prov som tidigare.

Linda Paulson

Ledning, hälso- och sjukvård
Telefonnummer
E-post

Katarina Peltz

Handläggare, annan
Telefonnummer
E-post

Wahida Sarwari

Handläggare, annan
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33