Högkostnadsskydd

I syfte att begränsa patientens kostnader för öppen sjukvård finns ett nationellt reglerat högkostnadsskydd. Det innebär att en patient inte ska betala mer än 1 100 kr under en 12-månadersperiod. Betalda patientavgifter och utfärdade fakturor som patienten ännu inte har betalat ska räknas in i högkostnadsskyddet. Patienten ska informeras om regler för högkostnadsskydd och frikort.

Högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård omfattar patientavgifter för:

  • läkarvård (offentlig vård och offentligt finansierad vård)
  • sjukvårdande behandling (offentlig vård och offentligt finansierad vård)
  • tandvård för vissa grupper
  • inkontinensartiklar för vilka landstingen tar ut avgift (inom Västra Götalandsregionen tas ingen avgift ut) (personkrets: brukare med eget boende)
  • gränsöverskridande vård beviljad av Försäkringskassan enligt SFS 2013:513.

Det som inte får räknas in i högkostnadsskyddet är avgifter för sluten vård, hälsovård, förebyggande vård, företagshälsovård, intyg, vaccinationer m.m. Avgifter för uteblivet besök, sent återbud, egenavgifter för sjukresor och ambulanstransporter samt egenavgifter för kommunal sjukvård får inte heller räknas in.

Rätt till högkostnadsskydd har den som:

  • är folkbokförd i Sverige
  • har rätt till vårdförmåner i Sverige som EU-, EES-medborgare eller medborgare från Schweiz
  • pensionärer med svensk pension bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz
  • svenska studenter som studerar i ett annat EU/EES -land eller Schweiz och som genomgår en studiestödsberättigande utbildning eller som har utbildningsbidrag för doktorander
  • omfattas av sjukvårdskonvention.

Särskilda regler för barn
Barn under 18 år i samma familj har ett gemensamt högkostnadsskydd. Barnen kan antingen ha var sitt högkostnadskort eller ett gemensamt kort. Eftersom barnen kvalificerar sig gemensamt för ett frikort ska registreringarna på barnens högkostnadskort räknas ihop. Med barn i samma familj menas biologiska barn, adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn.

Vid utfärdande av frikort ska barnen ha var sitt frikort. Även nyfödda barn i en familj där de äldre syskonen har frikort har rätt till ett eget frikort.

Observera att barn inte betalar patientavgift vid besök inom Västra Götalandsregionen. Reglerna för barn är därför tillämpliga endast i de fall barnen har kvalificerat sig för frikort vid besök i andra landsting.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04